Skogen producerar majoriteten av den inhemska energin | Skogscentralen

Skogen producerar majoriteten av den inhemska energin

80 procent av den förnybara energi som produceras i Finland härstammar från skogsflis och andra biprodukter som träförädling ger upphov till.

Ändå minskade användningen av skogsflis i värme- och kraftverk under 2015. De stora användarna av skogsflis upplever att det är svårt att få tag på inhemskt trä till ett konkurrenskraftigt pris och kunna utveckla lönsamheten. Speciellt i östra Finlands värmeverk har importerad skogsflis konkurrerat ut inhemsk skogsflis.

Nu är det viktigt för oss att fundera på hur vi gör den inhemska skogsflisen konkurrenskraftig, hur vi ökar efterfrågan och får fler användningsområden. Med vår energi- och klimatstrategi kan vi påverka utvecklingen.

Skogen tackar

För ett hållbart utnyttjande av skogen och dess tillväxt är det eftersträvansvärt att öka användningen av skogsflis för energiproduktion.

Det är möjligt att uppnå optimal kolbindning vid utnyttjandet av ekonomiskogar om skogens goda tillväxt tryggas med skogsvårdsåtgärder och om den träråvara som tas tillvara används för att ersätta fossil energi.

- Trä borde användas mer också för produkter som tidigare har gjorts av icke-förnybara råvaror, som biokol eller pyrolysolja, säger Kyösti Turkia, expert på bioenergi och bioekonomi vid Finlands skogscentral.

Den effekt som energi som utvinns ur skogen kan ha på att bromsa klimatförändringen bygger på att biomassan ersätter fossila bränslen som kol och olja. Kolen i biomassan befinner sig i konstant omlopp mellan växtligheten och atmosfären.

Avverkningsrester och klenträd som uppstår vid förstagallringar bryts snabbt ner i naturen så deras betydelse som kolreserv är kortvarigare jämfört med biomassa från stubbar och rotdelar som bryts ner långsammare.

Extra inkomster för skogsägaren

En ökning av energiproduktion med råvaror från skogen skulle gynna skogsägare ekonomiskt.

- Tusentals hektar skog väntar på brådskande förstagallring. Biomassan som tas ut från dem kunde användas för att producera förnybar bioenergi, säger Turkia.

En effektivering av vården av ungskog är en nyckelfråga när det gäller att i framtiden garantera avverkningsmöjligheterna och tillgången till råvaror av hög kvalitet för skogsindustrins behov.

Energieffektivitet håller utsläppen i schack

Det finns rikligt med möjligheter att öka användningen av flis och pellets, speciellt i södra Finland där det finns många små och medelstora företag och industrier. Företag som erbjuder värmetjänster kan få nya kunder om fastigheters värmeproduktion integreras med fastighetsunderhållet och -övervakningen.

Skogsfliset får ett högre förädlingsvärde om det säljs som värme- eller elenergi eller om det förädlas till flytande eller gasliknande biobränslen. Verkningsgraden vid värme- och elproduktion är hög. Av energiinnehållet i bränsle som används vid kombinerad värme- och elproduktion får man ut 2/3 värme och 1/3 el. Energieffektiviteten i många värmeverk har förbättrats genom rökgasrening som fångar upp spillvärme och oönskade partiklar.

Mer information ger:
Finlands skogscentral
Kyösti Turkia
expert på bioenergi och bioekonomi
tfn 0400 256 714
kyösti.turkia(at)skogscentralen.fi
 

.