Rekordmängder träbränslen användes för energiproduktion | Skogscentralen

Rekordmängder träbränslen användes för energiproduktion

Användningen av träbränslen för energi ökade år 2016 jämfört med året innan. I hela landet brändes inalles 19,3 miljoner kubikmeter trä för produktion av energi. I Östra Finland rådde ett överutbud på biobränslen och därför fylldes lagren med energived och med biprodukter från skogsindustrin, såsom bark och spån. I Västra Finland sammanföll efterfrågan och utbud bättre.

I fjol användes 10,9 miljoner kubikmeter träbiprodukter från skogsindustrin för energiproduktion, vilket är cirka 8 procent mer jämfört med år 2015. Användningen av skogsflis för energiproduktion ökade med en procent. Inalles 7,4 miljoner kubikmeter skogsflis brändes i våra inhemska värme- och elkraftverk.

Användningen av skogsflis ökade i Nyland, Tavastland, Sydvästra Finland och Österbotten. Däremot minskade användningen i Östra Finland jämfört med föregående år, bortsett från Norra Savolax.

I hela landet har användningen av skogsflis minskat från rekordåren i och med att kraftverken har minskat sin kombinerade produktion av el och värme. Däremot ökade användningen av skogsflis i värmeverkens värmeproduktion med 14 procent i fjol.

Under milda vintrar är användningen av träbränslen 10–20 procent lägre än under vintrar med hård köld, dvs. efterfrågan påverkas också av väderförhållandena. Siffrorna över användningen av träbränslen grundar sig på statistik från Naturresursinstitutet.

Träbränslen ersätter icke-förnybar energi

I vissa delar av landet har utbudet av träbränslen ökat snabbare än efterfrågan. Skogsaktörer och träförädlare har stött på problemet att inte få fart på lagren av skogsflis och skogsindustrins träbiprodukter.

Skogsindustrin har förslagit att man borde avstå från produktionsstödet till el som produceras av skogsflis eftersom det minskar efterfrågan på bark och spån. Med hjälp av stödet kan kraftverken producera el av skogsflis också när marknadspriset på el är nere. I fjol var skogsflisens andel av den totala användningen av fasta träbränslen cirka 40 procent.

Merparten av den kombinerade el- och värmeproduktionen (CHP) sker på vintern och då behövs så torrt bränsle som möjligt av jämn kvalitet.

- Om produktionsstödet för skogsflis dras bort kan detta leda till en ökning av användningen av torv i samproduktionen av el och värme i vissa anläggningar.  Ur bioekonomisk synvinkel är all användning av träbiprodukter och skogsflis för energiproduktion lönsam, eftersom träbränslen kan ersätta fossil energi, säger Kyösti Turkia, expert på bioenergi och bioekonomi vid Finlands skogscentral.

Nya investeringar i bioraffinaderier kan bidra till en ökad användning av och efterfrågan på skogsflis och biprodukter från skogsindustrin i framtiden. I Skogscentralens tjänst MinSkog.fi kan skogsägarna och aktörerna kontrollera var det finns energivedsobjekt som lämpar sig för skogsflis.

Mer information:
Kyösti Turkia
expert på bioenergi och bioekonomi
Finlands skogscentral
tfn 0400 256 714
kyosti.turkia(at)skogscentralen.fi

.