Rask skogsodling ger bäst avkastning | Skogscentralen

Rask skogsodling ger bäst avkastning

Skogsodlingssäsongen börjar snart i södra Finland. I år planteras närmare 160 miljoner plantor på 80 000 hektar slutavverkningsytor. Snabb odling förbättrar skogsbrukets avkastning eftersom kostnaderna för gräsröjning och slyröjning minskar och skogens omloppstid kan förkortas.

Tre fjärdedelar av skogsodlingen sker genom plantering. Vårplantering är fortfarande det överlägset populäraste sättet och på våren planteras kring 130 miljoner plantor och på hösten de resterande 20–30 miljoner plantorna. Såddarealen är 25 000 hektar.

Granen tar över allt mer areal i skogen i och med att nästan 60 procent av de planterade plantorna är gran. Tallens andel har minskat under de senaste åren till en dryg fjärdedel, björk planteras på mindre än fem procent av arealen och övriga trädslag på kring tio procent av den planterade arealen.

- Snabb skogsodling ger den bästa inkomsten åt skogsägaren. Högläggning genast efter förnyelseavverkning och så snabb plantering som möjligt med plantor från fröplantagefrö garanterar en god avkastning. Med förädlad planta kan man få trädet att växa upp till en fjärdedel snabbare än med frö insamlat i skogen, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Skogens omloppstid kan förkortas med 10-20 år när förädlade plantor används. Också virkets tekniska kvalitet förbättras och utfallet av värdefull stock ökar.

Försenad odling orsakar förlust

Det lönar sig inte att låta förnyelseytan stå tom en enda växtperiod eftersom där då snabbt börjar växa gräs och sly. I södra Finland kan en tre års försening i odlingen orsaka upp till 390 euro i förlust per hektar.

Rapp odling på förnyelseytor bromsar upp klimatförändringen eftersom det nya beståndet binder kol.

- Den finländska plantproduktionen är högklassig. Användningen av inhemska plantor i skogsodlingen är också en miljögärning eftersom kolavtrycket är minst för material som har producerats nära.

Våren är den bästa tiden för att granska eventuella skador i plantbestånden. Det lönar sig att vid behov kompletteringsplantera ännu några år efter planteringen.

Skogsägaren hittar information om sina skogsodlingsobjekt i e-tjänsten MinSkog.fi. I tjänsten hittar skogsägaren också aktörer som gör skogsodling och kan anmäla arbetsobjekt till dem.

Brist på förädlat granfrö

Vid skogsodlingen används allt mer förädlat frö från fröplantager av generation 1,5. Även på kargare ståndorter är det lönsammare att odla tall med förädlat frö än att använda naturlig förnyelse.

Få granfröplantager har anlagts sedan 1980-talet medan planteringen av gran under samma tid har ökat snabbt.

Det är redan brist på långt förädlat gran- och björkfrö. Den här våren har det också uppstått brist på plantor i och med att många förnyelseavverkningar har gjorts under de senaste åren.

Mer information ger:
Markku Remes
ledande expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 044 548 8380
markku.remes(at)skogscentralen.fi

.