Öppnare tillgång till skogsdata i framtiden | Skogscentralen

Öppnare tillgång till skogsdata i framtiden

Reformen av skogsdatalagen framskrider. Regeringen föreslår att skogsdata på så kallad basenhetsnivå, som Skogscentralen förfogar över och information om livsmiljöer som enligt skogslagen är särskilt viktiga i fortsättningen ska kunna ses av vem som helst på nätet.

Med reformen ändras de sätt på vilka skogsdata överlåts. Informationen i sig är offentlig precis som förut.

Skogsdata på figurnivå överlåts om så begärs förutsatt att inte skogsägaren har förbjudit det. Skogscentralen överlåter inte skogsägarens namn eller kontaktuppgifter och inte heller information om fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar tillsammans med skogsdata på basenhetsnivå eller tillsammans med skogsdata på figurnivå.

Enligt Jord- och skogsbruksministeriet träder förändringarna i kraft tidigast om ett år. Bakom lagförändringen finns Juha Sipiläs regeringsprograms digitaliseringsmål. Skogscentralen deltar genom att utnyttjandet av skogsdata som har samlats in med skattemedel effektiveras.

Förbättrar skogstjänsterna och möjliggör verksamhet för nya företag

Skogsdata på basenhetsnivå, 16x16 meter stora raster, innehåller information om jordmån och bestånd. Att den informationen nu blir tillgänglig ökar och förbättrar skogsbranschens tjänsteutbud. Det här är en stor förändring som också möjliggör för nya företagare att ta sig in på marknaden.

- Öppnare skogsdata gynnar skogsägarna och hela branschen, säger Jorma Jyrkila, servicechef för skogsdata vid Skogscentralen.

De figurvisa data som överlåts om så begärs innehåller förutom information om jordmån och bestånd också åtgärdsförslag.

- Jag tror att det ligger i skogsägarnas intresse att figurvis information kan utnyttjas så öppet som möjligt. Figurinformationen är skogsägarnas och aktörernas gemensamma språk som alla förstår. Det är lätt att diskutera ärenden och fatta beslut som har med den egna skogsfastigheten att göra med den som hjälp. Rasterdata är teknisk sifferdata som kräver tolkning och vidareförädling, säger Jyrkilä.

Små företag i skogsbranschen behöver figurdata för att kunna konkurrera på marknaden medan stora företag med hjälp av sina datasystem kan göra figurdata av rasterdata.

Också Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi bygger på data på figurnivå men det är en större helhet än bara information om jordmån och bestånd. Den innehåller till exempel åtgärdsförslag och uppskattningar av avverkningsintäkter och kostnader för vårdarbeten. Med hjälp av tjänsten kan skogsägare också söka Kemera-stöd och begära anbud på skogsvård och avverkning i sin skog. Uppgifterna i MinSkog.fi uppdateras kontinuerligt.

- En del skogsägare har varit oroade över lagförändringen. Vi vill betona att informationen i MinSkog.fi inte blir öppet tillgänglig för alla. I tjänsten kan man enbart utföra ärenden med sina egna bankkoder eller med ett mobilcertifikat. Skogsägare kan också ge aktörer tillstånd att se uppgifter om skogen, påminner Jyrkilä.

Mer information ger:
Jorma Jyrkilä,
servicechef för skogsdata
Finlands skogscentral
040 723 2641
jorma.jyrkila(at)skogscentralen.fi

.