Ökningen i utbudet av inhemskt virke avtog under början av året | Skogscentralen

Ökningen i utbudet av inhemskt virke avtog under början av året

Utgående från anmälningar om användning av skog ser det ut som om ökningen i utbudet av virke från privatskogar avtar i år. Utbudet av virke minskade med 11 procent under början av året jämfört med samma period år 2018. Speciellt bra syns förändringen för stock, vars utbud minskade med 27 procent. Utbudet av massaved fortsatte sakta öka.

Jämfört med början av fjolåret har det skett en nedgång i det totala utbudet av virke. I medeltal minskade utbudet av virke med 11 procent i hela landet. Kraftigast var minskningen i Kajanaland, Kymmenedalen och Norra Savolax där utbudet minskade med 24–38 procent.

I några landskap ökade virkesutbudet. Störst var ökningen i Lappland och Österbotten, kring 12 procent.

Skogscentralen följer utvecklingen av virkesutbudet med hjälp av anmälningar om användning av skog. Anmälan ska enligt lag lämnas in minst 10 dagar innan försäljningsavverkning påbörjas.

Utbudet av stock minskade i nästan alla landskap

Under början av året skedde en tudelning gällande virkesutbud per virkesslag. Utbudet av stock minskade klart i alla landskap förutom Österbotten. Utbudet av massaved ökade i sin tur i de flesta landskap.

Utbudet av massaved minskade i sex landskap och speciellt kraftigt i Kajanaland.

Det minskade antalet anmälningar om användning av skog syns direkt i en minskning i utbudet av stock. Förnyelsearealerna och virkesmängderna minskade med över en femtedel. Den goda efterfrågan på massaved har i sin tur möjliggjort en ökning av både förstagallringar och gallringar i grövre bestånd.

- En ökning av de beståndsvårdande avverkningarna gynnar produktionen av grovt virke i framtiden. Speciellt finns det ett behov av att öka förstagallringarna i hela landet. Förstagallring som görs i tid förbättrar den ekonomiska avkastningen av likåldrigt skogsbruk betydligt under virkets omloppstid, säger näringsdirektör Anssi Niskanen vid Finlands skogscentral.

Skogsindustrins investeringar gynnar virkeshandeln

Skogsindustrins investeringar har ökat behovet av virkesråvara och det har gett virkeshandeln ett lyft de senaste åren. Avverkningarna i privatskogarna har ökat i sex års tid. I fjol ökade avverkningarna i privatskogarna till en rekordnivå, nästan 58 miljoner kubikmeter.

I slutet av året påverkas virkesmarknadens utveckling främst av efterfrågan på skogsindustriprodukter på världsmarknaden och de finländska produkternas konkurrenskraft. Handelspolitiska spänningar, brexit-läget och en del länders skuldproblem skapar osäkerhet i världsekonomin.

Även om utbudet av virke minskade i Finland under början av året kommer det ändå fortfarande ut mer virke på marknaden än i genomsnitt.

Mer information om virkesutbudet per landskap finns på Skogscentralens webbsida.

Mer information:
Anssi Niskanen
näringsdirektör
Finlands skogscentral
tfn 040 350 3064
anssi.niskanen(at)skogscentralen.fi
 

.