Ny statistik ger täckande information om privata skogsägare | Skogscentralen

Ny statistik ger täckande information om privata skogsägare

Skulle du vilja veta hur många privatpersoner i Nyland som äger som äger skog och hur mycket skog de i medeltal äger? Eller hur gamla skogsägarna i Österbotten är i medeltal? Finlands skogscentral har publicerat statistik över personer som äger skog i Finland. Informationen har delats upp enligt landskapen där skogsägarna bor, och man kan se på statistiken också enligt areal eller kön. Statistiken uppdateras två gånger om året.

Finlands skogscentrals nya statistik om privatpersoner som äger skog innehåller information om alla personer som äger skog i Fastlandsfinland. I statistiken ingår inte personer som äger skog enbart som delägare i ett dödsbo eller en samfälld skog. 

Statistiken visar till exempel hur många skogsägare det bor i olika landskap och hur mycket skog dessa äger i medeltal, antingen ensamma eller tillsammans med andra. Man kan också se hur stor del av skogsägarna som är män respektive kvinnor och hur gamla de är i medeltal. 

– Till exempel företag och aktörer i skogsbranschen har nytta av statistiken. Med den kan de ännu bättre än tidigare rikta sina tjänster till skogsägarna. Också journalister och forskare kan ha nytta av statistiken som bakgrundsmaterial, säger Kirsi Greis, expert på skogsägarinformationstjänster vid Finlands skogscentral. 

Nu är statistiken indelad enligt vilka landskap skogsägarna bor i. Senare kommer Skogscentralen att publicera statistik enligt var själva skogen finns. Också information om dödsbon kommer att läggas till. Skogsägarstatistiken uppdateras två gånger om året. I fortsättningen kommer uppgifterna att bilda en tidsserie där man ser åt vilket håll skogsägarstrukturen utvecklas. Informationen kommer från Skogscentralens kundregister, som innehåller uppgifter om skogsfastigheter och deras ägare. Fastighets- och ägarinformationen bygger på Lantmäteriverkets register och informationen om var ägarna bor bygger på befolkningsdatasystemets uppgifter. 

Flest skogsägare i Nyland och Birkaland 

Enligt Skogscentralens nya skogsägarstatistik finns det cirka 440 800 privatpersoner i Finland som äger minst två hektar skog. I medeltal äger de 41,9 hektar. 

På statistiksidan kan man också sortera informationen enligt arealklasser. När man räknar med också de som äger 0,5-2 hektar skog stiger antalet till 574 350 skogsägare och medelarealen sjunker till 32,4 hektar. 

Nyland och Birkaland är till invånarantalet Finlands största landskap och de har också de största antalen skogsägare. 

- På statistiken kan man också se hur skogsägarnas antal och medelålder varierar när arealklassen ökar. Skogsägarna som bor i Lappland och Kajanaland är äldre. I hela landet är medelåldern bland dem som äger minst två hektar 59,8 år, säger Greis. 

Av dem som äger minst två hektar skog är 60 procent män och 40 procent kvinnor enligt statistiken för hela landet. Män har i medeltal klart större skogsegendomar än kvinnor. De kvinnliga skogsägarna är i medeltal något äldre än de manliga. Kvinnor lever i medeltal längre än män och blir många gånger skogsägare när de blir änkor. 

Statistiken över privatpersoner som äger skog finns på Skogscentralens webbplats.

Tilläggsuppgifter: 
Kirsi Greis 
expert på skogsägarinformationstjänster  
Finlands skogscentral 
tfn 0400 427 779 
kirsi.greis(at)skogscentralen.fi

Skogscentralen har till uppgift att främja ett hållbart skogsbruk och branschnäringarna och ge skogsägarna råd i frågor som gäller skötsel och utnyttjande av skogarna och skogsnaturen. Skogscentralen samlar också in och distribuerar information om skogarna i Finland samt övervakar efterföljandet av skogslagstiftningen. Jord- och skogsbruksministeriet styr och utövar tillsyn över verksamheten.

.