Naturvärden beaktas vid avverkningar och förnyelsearbeten i ekonomiskogar | Skogscentralen

Naturvärden beaktas vid avverkningar och förnyelsearbeten i ekonomiskogar

Finlands skogscentral följer upp kvaliteten på naturvården med hjälp av årliga granskningar i privatskogar. Granskningsresultaten från år 2017 visar att avverkningarna och skogsförnyelserna hade genomförts utmärkt eller bra med hänsyn till naturvården på hela 79 procent av de inventerade objekten. Kvaliteten på naturvården i privatskogarna förbättrades i jämn takt fram till år 2005, varefter trenden har varit något sjunkande.

Under fjolåret granskade Finlands skogscentral kvaliteten på naturvården på 474 avverkade figurer och på sammanlagt 1 796 hektar. Genom riktad sampling valdes 105 figurer där man kände till att det fanns betydande naturvärden.

Avverkningarna och skogsförnyelserna hade genomförts utmärkt eller bra med hänsyn till naturvården på hela 79 procent av de inventerade objekten. Naturvårdsmässigt gavs vitsordet nöjaktigt för 14 procent av projekten. På endast två procent av de inventerade objekten konstaterades att naturvården hade försummats i åtgärdskedjan.

Vid granskningarna observerades ungefär 100 naturobjekt som är förenliga med 10 § i skogslagen. Av dessa särskilt viktiga naturobjekt var 98 procent oförändrade eller nästan oförändrade efter avverkningarna.

Liksom föregående år gällde de flesta observerade bristerna hur omedelbara omgivningar kring bäckar och rännilar hade beaktats vid arbetena. Framöver bör man satsa på att bevara sådana miljöer genom omsorgsfull planering av stämplingsposterna.

Antalet naturvårdsträd på samma nivå som föregående år

Vid avverkningar hade ungefär lika många naturvårdsträd lämnats kvar som vid granskningen ett år tidigare.

Vid de slutavverkningar som granskades år 217 hade i medeltal 11,9 stammar bevarats per hektar, då rekommendationen är minst 10 stammar per hektar. Över 80 procent av naturvårdsträden var levande träd.

Barr- och lövträd med en diameter på mer än 20 centimeter är de mest värdefulla naturvårdsträden med tanke på mångfalden. På de granskade objekten var 32 procent av naturvårdsträden sådana träd och de utgjorde 67 procent av naturvårdsbeståndets totala volym.

- Större uppmärksamhet bör fästas vid valet av naturvårdsträd och deras läge. Det är bra att koncentrera naturvårdsträden till grupper nära naturobjekt. Underväxten i sådana gruppen bör bevaras vid röjning och marken skonas från beredning, säger Jarkko Partanen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Det behövs mer utbildning i vattenvård

Vattenvården hade hanterats bra eller utmärkt på största delen av de figurer där man hade tagit ut gagnvirke och energived. Vid markberedning hade man tagit klart större hänsyn till vattenvården jämfört med föregående år.

De största bristerna handlade om för smala skyddszoner, djupa spår efter maskiner och bristande vattenvård i anslutning till drivning och markberedning. Det är viktigt att sörja för vattenvården och därigenom undvika att sediment spolas ut från avverknings- och förnyelseytor till vattnen.

- När det gäller vattenvård i samband med skogsförnyelse behövs mer utbildning för skogsfackmännen. Utöver slamgropar måste man tillämpa effektivare vattenvårdsmetoder på förnyelsearealer, som ytavrinning och slambassänger, säger Partanen vid Skogscentralen.

Rekommendationerna om naturvård ger utgångspunkterna för Skogscentralens granskning av naturkvaliteten. Vid granskningarna samlas information bland annat om förekomsten och bevarandet av värdefulla naturobjekt, antalet och arten av naturvårdsträd som bevarats med tanke på mångfalden, kvaliteten på vattenvården och landskapsvården samt kostnaderna för naturvården.

Skogscentralen skickar respons på granskningarna till de som genomfört och planerat avverkningarna samt till markägarna.

Rapporten över granskningen av kvaliteten på naturvården 2017 kan läsas på Finlands skogscentrals webbplats.

Mer information:
Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Jarkko Partanen
chef, finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 336 8860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

.