Nästan 50 miljoner euro betalades i Kemera-stöd till skogsägare | Skogscentralen

Nästan 50 miljoner euro betalades i Kemera-stöd till skogsägare

År 2018 betalade Finlands skogscentral 49,1 miljoner euro i finansiering för hållbart skogsbruk. Staten hade budgeterat 56,2 miljoner euro för dessa Kemera-stöd.

Största delen av Kemera-stöden, ca 37,9 miljoner euro, användes för vård av ungskog. Arealen för avverkning av klenträd ökade med 41 procent från föregående år och arealen för tidig vård av plantbestånd minskade med ungefär en tredjedel.

Tidig vård av plantbestånd är det första vårdarbetet och ett nödvändigt moment i alla plantskogar. Den tidiga vården ska utföras ungefär fem år efter att plantbeståndet anlagts.

- Här tar skogsarbetaren ett stort kliv mot en bra förstagallringsskog. Tidig vård av plantbestånd borde utföras på nästintill 100 000 hektar varje år. Att öka arbetsmängden är en stor marknadsnisch för aktörerna i skogsbranschen, säger expert på projektförvaltning Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

Små arbetsvolymer på skogsvägar och i torvmarksskogar

Skogsvägsarbeten utfördes med Kemera-stöd i en omfattning som var 42 procent mindre än året innan och en tredjedel mindre torvmarksskogar vårdades. Arbetsmängderna har nästan halverats jämfört med mängderna i början av årtiondet. Det beror dels på att stödförfattningarna ändrades på sommaren 2015, dels på att aktörsfältet har förändrats och kunnig personal har övergått till andra uppgifter eller gått i pension.

Skogsvägs- och torvmarksskogsprojekt kräver bra yrkeskunskaper och förberedandet av projekten tar mycket tid.

Antalet miljöstödsavtal ökar

Förutom för virkesproduktion användes 4,4 miljoner euro av Kemera-stöden som miljöstöd för vård av skogsnaturen och 0,7 miljoner euro för naturvårdsprojekt. Användningen av miljöstöd ökade med 37 procent från året innan. Stöd används i huvudsak för skydd av objekt som avses i skogslagen och METSO-objekt.

I fjol ingicks miljöstödsavtal för en areal på sammanlagt 2 541 hektar, vilket var 37 procent mer än 2017. Antalet aktörer som beredde miljöstödsavtal ökade också. Ungefär 10 procent av avtalen bereddes utanför Skogscentralen. De vanligaste föremålen för miljöstödsavtalen utgjordes av frodiga och trädbevuxna platser, som lundar, kärr och omedelbara omgivningar kring små vatten.

Genom ett miljöstödsavtal förbinder sig skogsägaren att avhålla sig från avverkningar och skogsvårdsarbeten i en värdefull naturmiljö i 10 år framåt. Som ersättning för detta visstidsskydd får skogsägaren miljöstöd.

Kemera-stöd sätter fart på skogsvårdsarbetena

Varje år får ca 45 000 skogsägare Kemera-stöd. De utför oftast själva vårdarbeten på små och stora plantbestånd. Projekt i torvmarksskogar, vägbyggen och gödslingsprojekt organiseras återigen i regel av skogsfackmän.

Skogsägare och av dem befullmäktigade skogsaktörer kan enklast ansöka om Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog i tjänsten MinSkog.fi. Kemera-stöd för andra skogsvårdsarbeten kan ansökas med blanketter som finns på Skogscentralens webbplats.

- Även i år finns det gott om Kemera-stöd att ansöka och en hel del skogsarbeten väntar på att bli utförda, säger Niskanen från Skogscentralen.

Mer information om användningen av Kemera-medel 2018 finns på Finlands skogscentrals webbplats.

Mer information:

Kemera-medel för virkesproduktion:

Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

Miljöstöd och naturvård:

Jarkko Partanen
chef, finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 336 8860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

.