Modern markberedning är skonsam för miljön | Skogscentralen

Modern markberedning är skonsam för miljön

Markberedningen inom skogsbruket lämnar mindre spår i dag än vad den gjorde förr, och miljön återhämtar sig snabbare.

I år planteras cirka 160 miljoner trädplantor i Finlands skogar. Ungefär två tredjedelar av plantorna är gran, en knapp tredjedel tall och mindre än fem procent vårtbjörk. Övriga trädslag utgör en mycket liten andel av plantorna. 85 procent av planteringen görs under våren och försommaren.

Anläggningen av ett nytt bestånd bör ske snabbt efter slutavverkningen. Redan en fördröjning på tre år orsakar ett bortfall på cirka 400 euro per hektar för skogsägare i södra Finland.

- Rätt markberedningsmetod och rätt trädslag för växtplatsen är de bästa sätten att garantera en god avkastning från skogen. En lämplig markberedning är också skonsam för miljön, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Vid markberedningen sparas alltid grupper av naturvårsträd, deras närmaste omgivning, lågor och skyddszonerna kring vattendrag. Eventuellt vatten från vattensjuka förnyelseytor leds så att det inte rinner direkt ut i vattendragen eller till vattendragens skyddszoner.

Täckrotsplantor börjar växa snabbt

Inversmarkberedning lämpar sig på medelgrov momark och på torvmark med god vattenhushållning. Metoden passar vid förnyelse med alla våra tre vanligaste trädslag, gran, tall och björk.

Vid inversmarkberedning bereds marken med grävmaskin. Jorden vänds och släpps ner på samma plats där den låg. Genast efter beredningen blir torvan ungefär fem centimeter högre än markytan, men den packar ihop sig och sjunker under den första vintern.

- När man bereder marken bara på den yta som plantorna behöver, återhämtar sig naturen snabbare till sitt ursprungliga tillstånd. Det växer också mindre sly på förnyelseytan om man inte bryter markytan så mycket, säger Remes.

På bördig jord föredras högläggning, så att plantorna blir på en nivå över markytan och är bättre skyddade mot konkurrensen från gräs och sly, och värmeförhållandena är bättre för tillväxten.

Största delen av dagens plantering görs med täckrotsplantor, och då når rotklumpens nedre del humuslagret i högen. När humusen förmultnar får plantorna rikligt med näring och börjar snabbt växa. Plantan växer sig snabbt över gräsnivån och behovet av skötsel minskar.

Tilläggsuppgifter:
Markku Remes
ledande expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 044 548 8380
markku.remes(at)skogscentralen.fi

.