MinSkog.fi berättar om skogen är lämpad för skydd | Skogscentralen

MinSkog.fi berättar om skogen är lämpad för skydd

I Finlands skogscentrals e-tjänst MinSkog.fi finns ny information som visar om skogsfigurerna är lämpliga att skyddas inom ramen för METSO-programmet. Målet är att de nya uppgifterna ska uppmuntra skogsägare att erbjuda sina marker för att skyddas.

Drygt 66 000 skogsfigurer med en totalareal på nästan 154 000 hektar har fått METSO-märkningen i MinSkog.fi. Utgående från analys av skogsdata hör de här figurerna till de områdena med de allra bästa skyddsvärdena bland den privatägda skogsmarken i Finland. Ungefär 6 000 skogsfigurer har också fått METSO-märkningen i samband med Skogscentralens fält- och kundarbete.

Områden som lämpar sig som METSO-objekt är enligt analysresultaten skogar med många olika trädslag och rikligt med död ved och som dessutom är kopplade till varandra. De skogsfigurer som har fått märkningen vore bra tillägg till det nätverk av skyddad skog som redan finns.

Skogsägare kan i MinSkog.fi sköta sina skogsärenden elektroniskt och få aktuell information om sin skog. De uppdaterade uppgifterna ser skogsägare genom att logga in i e-tjänsten med sina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Skogsanalyser ger information om de bästa skyddsobjekten

Det är frivilligt att skydda skogen inom ramen för METSO-programmet och skogsägaren får en ersättning för det. Även om programmets finansiering har skurits ner betalas fortfarande samma ersättning ut som förut. Den minskade finansieringen syns i att bara de till sin mångfald mest representativa naturobjekten väljs ut för att vara med i programmet.

De objekt som har markerats i MinSkog.fi som eventuellt lämpade som METSO-skyddsobjekt har definierats utgående från nationell analys av skogsdata. Som hjälp har Zonation-analysprogrammet som utnyttjar geografisk information använts. Programmet värderar sådana skogar högt där olika kvalitetssärdrag kompletterar varandra bäst. Med hjälp av analyserna kan myndigheterna lättare rikta in de minskade METSO-pengarna till de objekt som vore bäst att skydda.

Forststyrelsens och privata naturskyddsområdens inventeringsdata, Skogscentralens skogsdata, data från den nationella skogsinventeringen samt information om förekomsten av hotade arter har utnyttjats i de nationella analyserna.

Bestånds- och ståndortsvariabler, information om genomförd skogsvård, dikning och förekomsten av hotade arter eller arter som måste hållas under uppsikt analyserades. Dessutom granskades hur skogarna är kopplade till andra liknande skogar, permanenta skyddsområden eller särskilt viktiga livsmiljöer som är skyddade enligt skogslagen.

Arbetet har i huvudsak genomförts inom projektet Ekologinen päätösanalyysi yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena, Ekologisk beslutsanalys som stöd för det samhälleliga beslutsfattandet. Forststyrelsen koordinerar projektet och Finlands miljöcentral ansvarade för analyserna.

(Gemensamt meddelande från Forststyrelsen, Finlands skogscentral och Finlands miljöcentral)

Mer information ger:

Projektets koordinator, specialplanerare Marja Hokkanen, Forststyrelsen, Naturtjänster, tfn 0400 375 874, marja.hokkanen(at)metsa.fi
Forskare Ninni Mikkonen, Finlands miljöcentral, tfn 050 441 8980, ninni.mikkonen(at)ymparisto.fi
Ledande expert på naturvård Matti Seppälä, Finlands skogscentral, tfn 029 432 4706, matti.seppala(at)skogscentralen.fi
Servicechef för skogsägartjänster Veikko Iittainen, Finlands skogscentral, tfn 029 432 5406, veikko.iittainen(at)skogscentralen.fi

.