Lönsamt att plantera ny skog snart efter slutavverkningen | Skogscentralen

Lönsamt att plantera ny skog snart efter slutavverkningen

Skogsplanteringssäsongen har kommit igång i nästan hela landet. I vår sätts plantor på uppskattningsvis 80 000 hektar och frön sås på cirka 25 000 hektar. Skogen belönar den som är snabb att anlägga ett nytt plantbestånd och den som ser till att arbetet utförs omsorgsfullt. Förnyelseytan ska helst inte stå improduktiv en enda växtperiod, eftersom öppna ytor snabbt invaderas av gräs och sly.

Ur skogsbrukssynvinkel är tall, gran och vårtbjörk, som trivs på mineraljord, de bästa trädslagen i Finland. Skogsvårdsrekommendationerna ger riktlinjer för hur tätt plantorna ska planteras för att vi ska få en produktiv plantskog.

Rekommendationen är att plantera ungefär 2 200 tallplantor per hektar, cirka 1 800 granplantor per hektar och1 600 vårtbjörksplantor per hektar. På bördiga växtplatser får det vara tätare mellan plantorna och på karga platser glesare. Det minimikrav på planttäthet som står i skogslagen är betydligt lägre än vad som rekommenderas i råden i god skogsvård.

- Förnyelsearbetet är en kännbar ekonomisk satsning för skogsägaren. Det kan vara en investering på över tusen euro per hektar. Skogsägaren bör se till att markberedningen görs rätt och använda förädlade plantor och frön. I dag kan man få en cirka 10–15 procents ökning av avkastningen med förädlade plantor och frön, och i framtiden kan ökningen vara upp till en fjärdedel, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Skogsägarna får information om sina skogsfastigheter på Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi. Där kan de också hitta aktörer som utför markberedning och plantering.

Svagt i Lappland, hög kvalitet i Österbotten och Nyland

Under 2017 granskade Finlands skogscentral med riktad sampling förnyelseytor på 1 268 skogsfigurer med en sammanlagd areal på 2 209 hektar. De figurer som granskades var i medeltal 1,7 hektar stora. Granskningarna gjordes i första hand på figurer där det gått fyra år sedan slutavverkningen gjordes.

När man jämför landskapen skiljer sig Lappland markant ur mängden. Där hade bara 45 procent av de granskade förnyelseytorna skötts enligt skogsvårdsrekommendationerna. I de övriga landskapen var i medeltal 87 procent av de nya plantbestånden enligt rekommendationerna. Bäst var kvaliteten på förnyelseytorna i Österbotten, Södra Karelen, Satakunta och Nyland.

- Objekten som granskas väljs genom prövning, så resultaten per landskap är riktgivande. Det verkar vara svårare att nå ett gott förnyelseresultat ju näringsrikare växtplatsen är. Det kan bero på den ökande konkurrensen från markvegetationen, som kväver de planerade plantorna, säger Hostikka.

I år har hittills 144 hektar plantskog granskats i södra och mellersta Finland. Av det som granskats fyller 87 procent skogsvårdsrekommendationernas kriterier. 11 procent fyller minimikraven i skogslagen men lever inte upp till rekommendationerna.

Mer information om granskningsresultaten finns i Skogscentralens mediematerial.


Tilläggsuppgifter:
Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 406 89 87
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.