Inventering av skogstillgångarna inleds runt om i landet | Skogscentralen

Inventering av skogstillgångarna inleds runt om i landet

Skogscentralen inleder nya inventeringar av privatskogar på olika håll i landet och återupptar inventeringsprojekt som inleddes i fjol. Cirka 5,3 miljoner hektar inventeras för att samla in data om skogstillgångarna. Flygfotograferingen och laserskanningen görs i samarbete med Lantmäteriverket och Forststyrelsen. I år är området som ska fjärrkarteras ovanligt stort eftersom det dåliga vädret de senaste somrarna har satt stopp för flera planerade flygningar. I samband med inventeringen gör Skogscentralens personal också mätningar på provytor i skogen.

Genom laserskanningen får vi noggrann, tredimensionell information om markytan och växtligheten. Laserskanningen utförs från flygplan på ungefär två kilometers höjd. Metoden ger information om trädbeståndets höjd på ungefär fem punkter på ett tio kvadratmeter stort område. Flygfotograferingen genomförs vid andra flygningar, på cirka sex kilometers höjd.

Laserskanningsplanet kan lätt observeras av den som står på marken, men fotograferingsplanen flyger på så hög höjd att de är svårare att upptäcka. Laserskanningen utgör ingen fara för människor.

Vid provytemätningarna mäter Skogscentralens utsända personal trädens diameter och längd per trädslag och bedömer växtplatsens egenskaper.

- Provytemätningen skadar inte träden eller marken. Under sommaren kommer tiotals personer från Skogscentralen att röra sig i terrängen för att mäta provytor, säger Jussi Lappalainen, skogsdatachef vid Finlands skogscentral.

Tillgängligt på nätet nästa år

Genom att kombinera materialet från laserskanningen och flygfotograferingen med resultaten av provytemätningarna producerar Skogscentralen skogsdata för områden runt om i landet.

Informationen från de inventeringar som inleds i år blir färdig under nästa år, och då blir den också tillgänglig för privata skogsägare i e-tjänsten MinSkog.fi och på avdelningen för öppen skoglig information på webbplatsen MinSkog.fi. Alla som äger skog i områdena som inventeras kommer att informeras när skogsdatan är klar.

Den rikstäckande fjärrkarteringen av skogsdata inleddes 2010. Hittills har man inventerat ungefär 85 procent av privatskogarna, cirka tolv miljoner hektar. År 2020 ska enligt planerna all privatägd skog i Finland vara laserskannad och flygfotograferad.

Kartor över provytemätningarna och inventeringen finns på Skogscentralens webbplats på adressen.

Mer information:

Jussi Lappalainen
skogsdatachef
Finlands skogscentral
tfn 0500 186 614
jussi.lappalainen(at)skogscentralen.fi

.