I Österbotten har virkesutbudet svarat på industrins ökade efterfrågan | Skogscentralen

I Österbotten har virkesutbudet svarat på industrins ökade efterfrågan

Investeringar som skogsindustrin planerar eller redan har gjort ökar råvarubehovet med 10-12 miljoner kubik under de följande 2–3 åren. Den ökade efterfrågan på virke syns redan på marknaden och under början av året har handeln varit 10 procent livligare än under fjolåret. Efterfrågan på virke ökar ytterligare under hösten och nästa år när investeringarna blir klara.

Under början av året har virkeshandeln varit livligast i mellersta och sydöstra Finland och i Tavastland. Här uppnåddes redan i augusti 50 procent av de avverkningsmål som fastställts i de regionala skogsprogrammen. Långsammast har handeln varit i Södra, Mellersta och Norra Österbotten, Österbotten och Nyland. Här har man under början av året kommit upp till mindre än 40 procent av de uppställda målen.

Avverkningsmålen i de regionala skogsprogrammen har fastställts enligt Naturresursinstitutets kalkyler och de regionala särdragen har beaktats.

Flera faktorer påverkar virkesmarknaden. Störst är efterfrågan på virke nära stora sågar men skogsaktörernas och skogsägarnas aktivitet påverkar också utbudet mycket.

Regionalt skogsprogram bra verktyg för att främja bioekonomin och användningen av trä

Målsättningarna i Österbottens regionala skogsprogram (2016-2020) är baserade på Finlands nationella skogsstrategi och de regionala behoven. Programmet strävar till att skogen används och sköts på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Fokus ligger på en utveckling av användningen av skogstillgångarna för ändamål utöver de traditionella skogsprodukterna. Enligt det nya tänkesättet kring bioekonomi ska skogen producera nya produkter och tjänster.

Följande åtgärder prioriteras i Österbottens regionala skogsprogram (2016–2020):

  1. Virkesanvändningen ökar och närmar sig den hållbara avverkningsnivån.
  2. Vi arbetar för att skogsbruksfastigheterna blir större och att generationsskiftena sker snabbare. 
  3. Vi fortsätter att stöda de Österbottniska företagen i skogsbranschen.
  4. Vi säkerställer att den ökade aktiviteten i skogen beaktar naturvården samt ökar skogens användning för rekreation och turism och som råvarukälla för förnyelsebara ekosystemtjänster.

De regionala avverkningsmålen och genomförda avverkningar hittar du i den här tabellen.
Österbottens regionala skogsprogram och den regionala planen för utförandet av naturvården.

Tilläggsuppgifter:

Göran Ådjers
expert på regionutveckling
Finlands skogscentral
tfn 050 463 0832
goran.adjers(at)skogscentralen.fi

Karen Wik-Portin  
regiondirektör   
Finlands skogscentral  
tfn 050 581 1780
karen.wik-portin(at)skogscentralen.fi 

.