I framtiden kan alla utnyttja öppen skoglig information | Skogscentralen

I framtiden kan alla utnyttja öppen skoglig information

Riksdagen har godkänt lagen om ändring av Finlands skogscentrals system för skoglig information. Lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information ändras i början av mars så att det blir möjligt att lämna ut sådan offentlig skoglig information som betraktas som miljöinformation öppnare än förr. MinSkog.fi-webbplatsen får en ny del för distribution av informationen.

Att informationen blir öppet tillgänglig betyder nya möjligheter för hela skogsbranschen. Finlands skogscentrals skogsdirektör Anna Rakemaa anser att det är bra att den så kallade skogsdatalagen har kunnat anpassas till EU:s miljödirektivs krav.

- Det är möjligt att planera skogsbrukets åtgärder allt bättre. Dessutom kan informationen användas mer mångsidigt än i dagsläget, till exempel som grund för digitala tjänster som erbjuds åt skogsägare, säger Rakemaa.

Skogscentralen överlåter inte skogsägarens namn eller kontaktuppgifter, fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar i tjänsten för öppen skoglig information.

Ägaruppgifter överlåts inte

Skogscentralen bygger upp en ny tjänst för den öppna skogliga informationen i MinSkog.fi. Där går det att se informationen, ladda ner den eller ta i bruk den via ett tekniskt gränssnitt. Det första steget då lagen träder i kraft är att ge möjligheten att ladda ner filerna.

Skogsägartjänsten och aktörstjänsten i e-tjänsten MinSkog.fi kommer också i framtiden att kräva stark autentisering. All information som kan användas för att koppla ihop den skogliga informationen med en privatperson kommer alltså att kräva inloggning.

Utnyttjaren av informationen har ansvaret

Om någon som har tagit del av den öppna informationen kopplar ihop den med information från andra register måste denne se till att informationen används korrekt.

- Ansvaret för att koppla ihop miljöinformation som beskriver skogarna och ägaruppgifter samt ansvaret för att förpliktelser kring skydd av personuppgifter följs ligger i det här sammanhanget på mottagaren och utnyttjaren av informationen, säger Jorma Jyrkilä, servicechef för skogsdata.

Den öppna skogliga informationen presenteras både i rasterform och per åtgärdsfigur. Också information om särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen, anmälningar om användning av skog och information om Kemera-arbeten blir fritt tillgängligt.

Den här offentliga informationen har man tidigare kunnat bekanta sig med på Skogscentralens kontor eller genom att begära informationen muntligt, när de har rört en privatperson. Information som gäller juridiska personer som staten, bolag och kommuner har man kunnat få också på andra sätt utan att behöva motivera behovet av informationen.

Prisuppgifterna avlägsnas från MinSkog.fi

Informationen i MinSkog.fi är i framtiden nästan den samma för inloggade användare som i dagsläget, men inga uppgifter som beskriver något i euro, som prisuppgifter för bestånd, kommer att finnas med.

- I tjänsten kan man bekanta sig med sin egen fastighets skogs-, miljö- och naturinformation samt sköta skogsärenden elektroniskt, säger Veikko Iittainen, servicechef för skogsägartjänster.

Andra centrala förändringar

I den nya lagen om skoglig information utvidgas serviceleverantörernas möjligheter att få skogsägares kontaktuppgifter för direktmarknadsföring.

- Som nya sökvillkor nämns i lagen förutom skogsägarens samtycke också fastighetens eller ett annat områdes areal, läge, huvudträdslag eller beståndets medelvolym, säger Iittainen.

Den nya lagen om skoglig information möjliggör också att Skogscentralen tar emot data av andra parter för att komplettera informationen i systemet för skoglig information.

- Det är en bra sak att information kan tas emot. Den öppet tillgängliga informationen skapar utmaningar för distributionen av informationen men också för kvalitetssäkringen av den, säger Jyrkilä.

Mer information:

Anna Rakemaa
skogsdirektör
tfn 040 352 9080
anna.rakemaa(at)skogscentralen.fi

Jorma Jyrkilä
servicechef för skogsdata
tfn 040 723 2641
jorma.jyrkila(at)skogscentralen.fi

Veikko Iittainen
servicechef för skogsägartjänster
tfn 040 544 8030
veikko.iittainen(at)skogscentralen.fi

.