Handläggningen av en del Kemera-projekt senareläggs till år 2016 | Skogscentralen

Handläggningen av en del Kemera-projekt senareläggs till år 2016

I år handlägger Skogscentralen inte alls ansökningar som gäller vägbygge, vitaliseringsgödsel eller vård av torvmarksskog enligt den nya lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-lagen. Alla miljöstödsansökningar kommer också att behandlas först år 2016.

I början av år 2015 godkändes lika många projekt för vägbygge, vitaliseringsgödsling och iståndsättningsdikning som under hela år 2014 sammanlagt. Under fjolåret godkände Skogscentralen projekt som handlade om nämnda arbetsslag till ett värde av 21,3 miljoner euro. Vid utgången av juni 2015 hade nämnda projekt redan godkänts till ett värde av 24,1 miljoner euro. Projekt för vägbygge, vitaliseringsgödsling och vård av torvskog hade således godkänts till ett belopp som motsvarade ett vanligt år.

Alla miljöstödsansökningar kommer också att behandlas först år 2016. De medel som har reserverats för miljöstöd kan överföras till år 2016.

Skogscentralen koncentrerar resurserna till handläggningen dels av de återstående projekten enligt den gamla Kemera-lagen och dels av projekt för vård av ungskog och bekämpning av rotticka enligt den nya Kemera-lagen. Skogscentralen strävar efter att betala ut största delen av Kemera-stödet på 65 miljoner euro som reserverats för nämnda arbeten. Kemera-stöd som reserverats för virkesproduktion kan inte överföras till följande år i motsats till de medel som reserverats för miljöstöd.

De projekt för bekämpning av rotticka som planeras för genomförande år 2016 inväntar nu ett förtydligande av situationen beträffande lagändringen. Det har föreslagits att stöd för bekämpning av rotticka ska läggas ned på grund av kommande nedskärningar i Kemera-anslagen.


Mera information ger 

skogsdirektör Anna Rakemaa
tfn 029 432 5402
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

expert på projektförvaltning Yrjö Niskanen
tfn 029 432 4625
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

.