Granbarkborren har angripit levande träd på en tredjedel av de granskade riskområdena | Skogscentralen

Granbarkborren har angripit levande träd på en tredjedel av de granskade riskområdena

Finlands skogscentral granskade i slutet av juni totalt 120 objekt där platsdataanalys visade en förhöjd risk för skador orsakade av granbarkborren. Granbarkborren hade angripit friska träd på nästan var tredje objekt. År 2015 var motsvarande andel var femte objekt. De flesta angreppen observerades i Sydöstra Finland. Skogar i utkanten av vindskadade områden är särskilt utsatta.

På de områden där granbarkborrar observerades hade de angripit ungefär var elfte levande trädstam. Antalet barkborrar var störst i försvagade eller omkullblåsta träd.

De granskade objekten valdes genom platsdataanalys utgående från anmälningar om användning av skog där insekts- eller stormskador hade angetts som orsak till avverkningen. Därtill granskades elva gamla granbestånd i närheten av naturskyddsområden.

Granskningarna gjordes söder om linjen Karleby-Lieksa, det vill säga inom Skogscentralens fyra sydligaste serviceområden. På alla områden observerades enstaka granbarkborrar i levande träd. De flesta observationerna gjordes i de sydöstra och västra serviceområdena. Observationerna är utmärkta på den finskspråkiga kartan på vår webbplats.

Granbarkborrens svärmning inleddes tidigare än normalt i år på grund av det varma vädret och började redan i maj.

Granbarkborrar på en tredjedel av riskområdena

På 35 av de 120 granskade objekten hittades granbarkborrar i levande träd. På ett av de elva objekten i närheten av naturskyddsområden påträffades granbarkborrar i levande träd.

På sådana objekt där barkborrar inte fanns i levande trädstammar fanns de ändå ställvis i vindfällen. Det här gäller 31 objekt. I närheten av naturskyddsområden observerades angrepp på vindfällen på tre av de granskade objekten.

Risken är störst på gamla stormskadeområden

Risken för insektsskador är störst i utkanten av stormskadade bestånd. Det är inte alltid möjligt att få ut allt stormskadat virke ur skogen och granbarkborren förökar sig i de kvarlämnade stammarna och stamdelarna. Dessutom kan randbestånd försvagas om ljus- eller vindförhållandena plötsligt förändras och då blir träden mer utsatta för insektsangrepp.

Granbarkborren förökar sig i granar och lämnar i allmänhet träden i juli för att övervintra i marken. Om granbarkborrebeståndet är stort ökar risken för att de angriper levande träd.

Skogsägare i södra Finland bör fästa särskild uppmärksamhet vid gamla granbestånd. Om man hittar spår av granbarkborrar ska åtminstone de angripna träden avlägsnas. Redan döda träd kan lämnas kvar i skogen eftersom barkborrarna redan har lämnat dem. Man kan känna igen granbarkborreangrepp på små hål i barken och på det bruna sågspånsliknande mjölet vid roten. Under barken ser man vita larver och bruna vuxna granbarkborrar.

Mer information ger:
Mikko Korhonen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral, östra området
tfn 029 432 5012
mikko.korhonen(at)skogscentralen.fi

Ari Nikkola
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral, västra området
tfn 029 432 4829
ari.nikkola(at)skogscentralen.fi

.