E-tjänsten MinSkog.fi har utökats med information om fornlämningar och hotade arter | Skogscentralen

E-tjänsten MinSkog.fi har utökats med information om fornlämningar och hotade arter

Finlands skogscentrals e-tjänst MinSkog.fi innehåller nu ännu mångsidigare natur- och miljödata. I tjänsten ser du om fornlämningar, flygekorrens boplatser eller andra hotade arter har observerats på en skogsfastighet. Tjänsten har också kompletterats med uppgifter om naturskyddsområden och grundvattenområden. Dessutom kan du följa upp handläggningen av Kemera-ansökningar och anmälningar om verkställande som gjorts i tjänsten.

MinSkog.fi har utökats med ny information från Finlands miljöcentrals och Museiverkets databaser. Nu kan skogsägare i tjänsten kontrollera om flygekorrar har bon på en fastighet eller om andra hotade arter har påträffats på markerna. På kartorna i tjänsten har också sådana fornlämningsobjekt markerats som måste tas i beaktande vid behandlingen av skogen.

MinSkog.fi visar också om en skogsfastighet ingår i ett naturskyddsområde eller ett grundvattenområde. Senare kommer uppgifter om planläggning att införas i tjänsten.

-  Tjänsten MinSkog.fi utvecklas till en vy som samlar skogs-, natur- och miljödata från olika organisationer inom den offentliga förvaltningen. I framtiden kan skogsägare se alla uppgifter om sin skogsfastighet i en enda tjänst, vilket gör det lättare att planera skogsvårdsarbeten, säger Veikko Iittainen, servicechef för skogsägartjänster vid Finlands skogscentral.

MinSkog.fi erbjuder skogsägarna aktuell information om de egna skogarna. Informationen om skogstillgångarna som ingår i tjänsten täcker för närvarande 80 procent av den privatägda skogens areal i Finland.

Handläggningen av Kemera-ärenden kan följas upp

I MinSkog.fi kan man ansöka om Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog samt anmäla verkställda arbeten. Nu kan skogsägare och de aktörer som de gett fullmakt i tjänsten följa upp vilket skede av handläggningen deras stödansökningar eller anmälningar om verkställande har nått på Skogscentralen.

Mer information:

Björn Stenmark
chef för kundtjänster
Finlands skogscentral
tfn 050 527 2309
bjorn.stenmark(at)skogscentralen.fi

.