Det nya sättet att värdera älgskador höjer ersättningsnivån | Skogscentralen

Det nya sättet att värdera älgskador höjer ersättningsnivån

Framöver kommer skogsägarna att få större ersättningar för skador på plantskogar som orsakats av hjortdjur. Ersättningsnivån bedöms stiga med en fjärdedel jämfört med tidigare år efter förnyelserna i sättet att värdera skadorna och beräkna ersättningarna. I slutet av året introduceras nya räknare som skogsägarna kan använda för att fastställa beloppet av ersättningen för älgskadorna och se om en skada är ersättningsgill.

Värderingen av älgskador och sättet att beräkna ersättningar förnyades den 15 maj 2017 i och med ändringarna i förordningen om viltskador. Syftet med reformen är att förenkla och förtydliga skadevärderingen och grunderna för ersättning.

Antalet skadeklasser har minskat från fyra till två och plantor som skadats av älg klassificeras som lindrigt eller svårt skadade. Skadeinspektörerna granskar bara skador på bestånd som är avsedda att odlas och vid inspektionsbesöket behandlas inga behov av vård på plantbeståndet.

- Värderingsarbetet sker smidigt i terrängen. Direkt efter att en värdering har slutförts kan skogsägaren och en representant för viltvårdsföreningen se skadornas omfattning på en dator som inspektören har med sig i terrängen. Kommentarer om ersättningsbeloppet och värderingen kan också antecknas genast i terrängen, berättar skogsrådgivare Heikki Kuoppala från Finlands skogscentral.

Efter reformen stiger nivån på ersättningarna för älgskador med uppskattningsvis 25 procent. Vid beräkningen av skadeersättningarna tillämpas nya tabeller över värden på plantbestånd och priser på trävaruslag. På det sättet kan värdet på skadan beaktas enligt nuvarande prisnivå. Eftersom skadorna bara värderas för bestånd som är avsedda för odling, ersättas bara de verkliga skadorna.

Snart kommer skogsägare att själva kunna fastställa beloppet av älgskadeersättningen och om en skada är ersättningsgill med hjälp av en ny mobilapplikation. Tapio Ab och Skogscentralen håller på att utveckla en ny, avgiftsfri skaderäknare. Applikationen beräknas vara klar i slutet av året. Senare i år kommer även Skogscentralens webbplats att utökas med en avgiftsfri älgskaderäknare som man kan använda för att uppskatta ersättningsbeloppet.

Anmäl älgskador till Skogscentralen

År 2016 betalades nästan 0,5 miljoner euro i ersättningar för skador på plantbestånd orsakade av hjortdjur. De värderade skadorna gällde en areal på 1 500 hektar. Ersättningsbeloppen och arealerna har varit nästan oförändrade sedan år 2014, men till exempel år 2011 betalades 2,17 miljoner euro i ersättning för skador på 4 700 hektar.

Älgskador förekommer vanligtvis på tallbestånd som är 1–3 meter höga. Det mest effektiva sättet att förebygga skador är att hålla älgstammen lämpligt stor med hjälp av jakt. Jord- och skogsbruksministeriet kan från början av 2018 bevilja viltvårdsföreningarna medel för att ersätta kostnaderna för de jägare som medverkar i värderingen. På det sättet strävar man efter att förbättra informationsgången mellan skogsägare och jägare.

En skogsägare kan ansöka om ersättning för älgskador hos Skogscentralen med en skadeanmälningsblankett. I slutet av året kommer en elektronisk blankett för älgskadeanmälningar och begäran om skadevärdering att införas i tjänsten MinSkog.fi.

Mer information:
Heikki Kuoppala
skogsrådgivare
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0394
heikki.kuoppala(at)skogscentralen.fi

.