Bärighetsmätningar kan hjälpa till att ge skogsvägarna bättre bärighet | Skogscentralen

Bärighetsmätningar kan hjälpa till att ge skogsvägarna bättre bärighet

I höst kommer Skogscentralen att granska kvaliteten på byggda skogsvägar med hjälp av bärighetsmätningar. Hittills har man vid skogsvägsbyggen i allmänhet bedömt bärigheten enligt ögonmått. En bredare tillämpning av metoderna för bärighetsmätning, som är brukligt på den övriga vägbyggnadssektorn, kan minska kostnaderna för vägbygget och förbättra kvaliteten på det för virkestransporterna viktiga nätverket av skogsvägar.

Skogscentralen låter utföra bärighetsmätningar på en del av de nya skogsvägsprojekt där man inte har tillämpat mätningsmetoder. Mätningarna visar om överbyggnaden har dimensionerats rätt enligt ögonmått och om den eftersträvade bärigheten har uppnåtts med arbetet. Mätningarna väntas ge mer information om kvaliteten på nyligen rustade vägar och uppmuntra dem som genomför vägbyggnadsprojekt att i större utsträckning tillämpa bärighetsmätningar vid byggandet av skogsvägar. Mätningarna genomförs som en del av regeringens spetsprojekt Fram för trä och nya skogsprodukter.

– En bärighetsmätning kan ge klara kostnadsbesparingar för genomförandet av ett vägbyggnadsprojekt. Besparingarna grundar sig på att krossmaterial bara körs ut i behövlig mängd och till rätta platser utifrån mätningarna. Mätningarna gör att man får visshet om vägens verkliga bärkraft. Besparingar uppnås också eftersom man kan undvika kostnader för reparationer, berättar Mika Nousiainen, ledande expert på torvmarksskogar och skogsvägar vid Finlands skogscentral. 

Iståndsättning av en skogsväg, dvs. en grundförbättring, kostar i medeltal 15 000 euro per kilometer. Kostnaderna för en bärighetsmätning uppgår till ca 1–2 procent av kostnaderna för vägbygget.  Vägens bärighet kan förbättras bland annat genom att man lägger till fler skikt i överbyggnaden. Överbyggnadens andel av kilometerkostnaden vid en byggnadsentreprenad går enkelt över 50 procent.

Iståndsättning av skogsbilvägar stöds med finansieringsstöd för hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd. Kemera-stöd beviljas av Skogscentralen. Tillsvidare kan bärighetsmätningar inte godtas som kostnader som finansieras med stödet.

En bra väg bär utan att skada transportfordon

Utgångspunkten för alla vägbyggen och grundförbättringar är att få en skogsväg som bär en fullastad timmerbil. När det gäller de stomarbeten som utförs med grävmaskin är dräneringen av vägstommen det viktigaste arbetsmomentet. Efter stomarbetet bestäms det hur mycket överbyggnad, t.ex. krossten, som behövs. Genom rätt dimensionering av krossmaterialet kan man säkerställa att vägen får den målsatta bärigheten som fastställdes i planeringsskedet.

När man bygger skogsbilvägar är det alltjämt vanligt att man uppskattar mängden överbyggnad i huvudsak med ögonmått. Det här är en godtagbar metod om den som gör bestämningen har tillräcklig erfarenhet och kunskap av olika jordarters bärighet. Det finns också apparater som kan vara till hjälp vid bestämningen av bärigheten. 

– Vid vägbyggen är det vanligt att mäta bärigheten med hjälp av fallviktsapparater. En sådan mätning lämpar sig bra även för fastställandet av mängden överbyggnad i projekt för att bygga skogsbilvägar och vi hoppas denna praxis ska bli vanligare i vår bransch, konstaterar Nousiainen.

Det finns flera företag i Finland som tillhandahåller mätningstjänster. Vid en bärighetsmätning används en fallvikt som anger vägstommens bärighet när vikten träffar vägytan. Vid mätningen, som vanligtvis görs med 50 meters mellanrum, får man fram detaljer om vägens bärighet och hur mycket överbyggnad som behöver läggas till.

I Finland byggs och iståndsätts varje år 1 000–1 500 kilometer skogsvägar med statligt stöd.

Mer information:
Mika Nousiainen,
ledande expert på torvmarksskogar och skogsvägar
Finlands skogscentral
tfn 050 372 6641
mika.nousiainen(at)skogscentralen.fi

.