Avverkaren har ansvar för bekämpningen av rotticka – snart dags att köra bort virket från skogen | Skogscentralen

Avverkaren har ansvar för bekämpningen av rotticka – snart dags att köra bort virket från skogen

Sedan början av maj är det avverkningsrättens innehavare som har ansvar för att bekämpa rotticka. Avverkaren har också ansvar för egenkontrollen i samband med bekämpningen.

Skyldigheten att bekämpa rotticka gäller i samband med beståndsvårdande avverkning och förnyelseavverkning i barrträdsdominerade skogar från början av maj till slutet av november. Skyldigheten bygger på lagen om bekämpning av skogsskador.

Drygt hälften av alla barrträd som fälls varje år fälls under perioden maj-november.

- Avverkningar som görs sommartid är ett livsvillkor för skogsindustrin och bekämpningen av rotticka är ett livsvillkor för barrträden. Störst nytta gör bekämpningen av rotticka i friska granbestånd både i södra Finland och norr om gränsen för rottickans spridning. De här skogarna kan till och med räddas helt, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

Den norra gränsen för rottickans utbredning går ungefär längs linjen Kajana-Rovaniemi. Rottickan sprider sig hela tiden norrut i takt med klimatförändringen.

Egenkontrollen i skick

En professionell aktör har enligt lag en skyldighet att också utöva egenkontroll av bekämpningen av rotticka. Aktörerna ska känna till de skyldigheter som finns och övervaka att bekämpningen sköts som den ska. Arbetet underlättas av att en plan för egenkontroll görs upp och en ansvarsperson utses. Det gör arbetsfördelningen tydligare och underlättar det praktiska arbetet.

En växtskyddsexamen krävs för att få sprida bekämpningsmedel mot rotticka. Också gällande avläggandet av examen finns en egenkontrollsskyldighet. Om bekämpningen inte kan göras bör en anmälan om egenkontroll snarast göras till Skogscentralen.

Enligt den nya lagen ges inte längre något stöd för bekämpning av rotticka. All bekämpning av rotticka för vilket stöd söktes under den förra lagen som var i kraft till 17.4.2016 skulle vara slutförd före slutet av maj. Anmälningar om verkställande som gäller de här stöden ska vara hos Skogscentralen senast 31.7.2016.

Virket ska bort från skogen

Det finns begränsningar i hur länge färskt barrträdsvirke får förvaras i skogen för att minimera antalet skadeinsekter.

Tidsfristerna för när virket ska transporteras bort från avverkningsplatsen eller en tillfällig förvaringsplats anges i lagen om bekämpning av skogsskador samt de förordningar som hör till den.

Alternativt måste virkesägaren på andra sätt se till att inte skadeinsekter kan sprida sig från virket. Skyldigheten att avlägsna sådant virke som kan sprida skadeinsekter gäller också om det i lagen angivna antalet träd har skadats eller fallit i en storm.

Virkesägaren eller avverkningsrättens innehavare måste också i tillräckligt god tid meddela Skogscentralen om situationer och förhållanden som gör att det inte är möjligt att följa lagen.

Den minneslista som Skogscentralen sammanställt hjälper aktören att garantera att de skyddsåtgärder som skogsskadelagen kräver har genomförts korrekt och i rätt tid.

Bilaga: Minneslista

Läs mera www.skogscentralen.fi/egenkontroll

Mer information ger:
Yrjö Niskanen
Finlands skogscentral
expert på projektförvaltning
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.