Älgar vållar betydande skador i skogarna | Skogscentralen

Älgar vållar betydande skador i skogarna

Att älgstammen har ökat märks i skadorna på plantbestånden. Älgskador kan observeras på en areal av en miljon hektar i de finländska skogarna. De regionala viltråden sätter upp mål för vården av älgstammen, som dock överstiger rekommendationerna i många regioner.

Älgar orsakar varje år omfattande skador i plantskogar. Skadorna minskar om man håller älgstammen på en rimlig nivå genom jakt. Älgarna rör sig över vidsträckta områden och stammen kan vårdas med framgång bara på stora arealer.

De regionala viltråden rekommenderar att älgstammen i hela landet borde uppgå till 65 000–89 000 individer efter jaktsäsongen. I fjol stannade älgstammen i många regioner på en nivå som är högre än rekommendationerna även om nästan 50 000 älgar fälldes sammanlagt.  Enligt Finlands viltcentral har älgstammen ökat på senare år.

Jaktlicenser för nästa älgjaktssäsong ska sökas före utgången av april. Licenserna beviljas av Finlands viltcentral.

- ¬Nu är det hög tid att påverka antalet licenser för höstens älgjakt. I mars fattar de regionala viltråden beslut om målen för vården av älgstammen och hör vid fastställandet av målen också skogsägare, skogsfackmän och andra intressentgrupper, berättar ledande expert på skogsvård Markku Remes från Finlands skogscentral.

Enligt Remes är det viktigt att man nu utreder orsakerna till varför de mål om älgtätheten som de regionala viltråden satte upp i fjol inte uppnåddes i alla delar av landet.

Motstridiga mål för älgtätheten

De regionala viltråden sätter upp tidsbestämda mål för älgstammen i respektive älgförvaltningsområde. Det finns 59 älgförvaltningsområden i Finland och stammen kan variera stort till och med inom ett område.

De regionala viltråden har den lokalkännedom som behövs för planeringen av stamvården. Råden har till uppgift att samordna målen för älgtätheten, även om de skulle vara motstridiga.

Varje regionalt viltråd har högst 10 medlemmar, av vilka 6 är företrädare för viltvårdsföreningar. Varje råd har också en företrädare för Skogscentralen, en regional markägarorganisation, NTM-centralen och landskapsförbundet.

Mer information:
Markku Remes
ledande expert på skogsvård
tfn 044 548 8380
markku.remes(at)skogscentralen.fi

.