750 000 hektar plantskog väntar på vård | Skogscentralen

750 000 hektar plantskog väntar på vård

Finlands unga skogar är i stort behov av vård. Nationell inventering visar att röjningen redan är försenad i 750 000 hektar plantskog. Dessutom väntar 800 000 hektar ungskog på förstagallring. Bara när det gäller plantbestånd motsvarar förseningen den totala mängd skog som finns i Mellersta Finlands landskap.

- Årligen har arbete utförts bara på 150 000 hektar när målet är 250 000 hektar. Försenad plantbeståndsvård blir dyrt för skogsägaren eftersom en tydlig försening kan sänka skogsägarens intäkter med upp till hälften på bördiga områden jämfört med om arbetet skulle ha utförts vid rätt tidpunkt, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Om slyröjningen försenas kommer en del av träden att dö och ersättas av trädslag som ekonomiskt inte är lika lönsamma.Försenad vård ökar också toppskadorna på barrträden och minskar på trädens diametertillväxt.

Om arbetet försenas växer kostnaderna

- Det är alltid ekonomiskt lönsamt att vårda plantbeståndet om det finns ett skogsbruksmässigt behov för det. Det är onödigt att skjuta upp arbetet, även om det precis då arbetet ska utföras inte finns Kemera-stöd att få för det. Om vården fördröjs stiger kostnaderna för arbetet. En försening på ett år höjer kostnaderna med 10-30 procent jämfört med om arbetet hade utförts vid rätt tidpunkt, säger Markku Remes.

Effektivast är vård av plantbestånd om det utförs i mitten av sommaren. Rotskotten växer långsammare från lövträd som fällts i juni, juli eller augusti än från de som fällts under våren eller hösten.

Med vård av plantbestånd som utförs i rätt tid kan också älgskadorna på tallplantor minskas. På grund av risken för att tall ska drabbas av rotticka lönar det sig att röja bestånd med tallplantor tidigt på våren eller sent på hösten om stubbdiametern är stor.

Mer information ger
Markku Remes
ledande expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 044 548 8380
markku.remes(at)skogscentralen.fi
 

.