Skogsdatatjänster

Tjänster

Huvudmeny

Meddelanden till aktörer

14.10.2019
Skogscentralen har förberett naturvårdsprojekten och efterlyser nu kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och verkställa dem. När ansökningstiden börjat kan aktörerna lämna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och aktörerna väljs utifrån poängen....
26.9.2019
Skogsägare kan ansluta sin skog som  ekouppsamlingsområde genom att i e-tjänsten MinSkog.fi göra ett avtal om ekoövervakning. Skogsägaren sluter avtalet med disponenten för ekouppsamlingsområdet. Avtalet träder i kraft när disponenten i e-tjänsten MinSkog.fi har godkänt skogsfastigheten som...
19.9.2019
Finlands skogscentral beviljar Kemera-stöd till skogsägare för skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten. Det finns lika mycket Kemera-medel att använda i år som i fjol, kring 56 miljoner euro. I fjol användes i hela landet 49 miljoner euro i form av Kemera-stöd. Jämfört med i fjol ökade...
30.8.2019
Aktörsmeddelande 30.8.2019 Enligt Kemera-lagen kan stöd för vitaliseringsgödsling beviljas för gödsling med aska i torvmarksskogar samt på sådana objekt där det råder brist på bor i marken. Dessutom förutsätts att gödseln lämpar sig för att rätta till obalansen mellan näringsämnena. Den...
27.6.2019
Under fjolåret granskade Skogscentralen kvaliteten på naturvården på 415 avverkade figurer med en total areal på 1374 hektar. Genom riktat urval valdes 95 figurer där man kände till att det fanns betydande naturvärden. På 84 procent av de granskade objekten hade avverkningarna och...
19.6.2019
Granbarkborren trivs i skadade barrträd, vars mängd har ökat speciellt i Mellersta Finland och Södra Savolax på grund av att tung snö i vintras samlades på grenarna och orsakade skador på träden. - Det blir troligtvis kvar mycket stamdelar i skogen också över sommaren för granbarkborrarna att...
20.5.2019
Skogscentralen har berett naturvårdsprojekten och söker kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för planeringen och genomförandet av de naturvårdande åtgärderna. När projektansökningen öppnats lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och verkställarna...
17.5.2019
Det är viktigt att följa upp stubbehandlingens kvalitet eftersom bekämpningsmedlets täckning på stubben direkt inverkar på bekämpningens effekt. Vi har nu utvecklat nya metoder som alternativ till okulär bedömning och dokumentation på pappersblankett.  Man fotograferar stubbarna som behandlats...
8.5.2019
I e-tjänsten MinSkog.fi går det nu att avgränsa det område på kartan som en anmälan om användning av skog gäller. Tidigare har anmälan bara kunnat göras för skogsdatafigurer som redan finns. Funktionen för att rita figurer på avverkningsanmälans karta är den samma som för Kemera-blanketter i...
2.5.2019
Med METSO-programmet kan man skydda områden som är viktiga för naturens biologiska mångfald samtidigt som skogsägaren får ekonomisk ersättning för skyddet. I fjol slöts METSO-miljöstödsavtal för en total yta på 2 500 hektar. Skyddsarealen ökade med nästan 700 hektar från året innan. Finlands...
29.4.2019
Skogsägare har kunnat anteckna sina mål för skogsägandet i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi sedan år 2017. Skogsägare har ombetts att på skalan 0¬¬-5 uppge hur viktiga mål virkesproduktion, biologisk mångfald, insamling av naturprodukter, jakt, landskap, friluftsliv och rekreation är för dem...
18.4.2019
Aktörer som samlar och säljer bär, granskott och andra inhemska naturprodukter möter inte de företag som använder och förädlar de här naturråvarorna. Jord- och skogsbruksministeriet lät år 2017 göra en utredning som visade att över hälften av de företag som förädlar naturprodukter har svårt att...
17.4.2019
År 2018 ansökte skogsägarna flitigt om ersättningar för älgskador. I hela landet ersätts skogsskador som orsakats av älgar och andra hjortdjur till ett belopp av ca 2 miljoner euro. I fjol betalades 1,4 miljoner euro i ersättning till skogsägarna. I år betalas mest ersättningar för skador i...
12.4.2019
Aktörer i skogsbranschen kan ha hjälp av rekommendationerna till exempel vid planering av avverkningar och rådgivning till skogsägare. Rekommendationerna gör det enklare att lämna särskilt viktiga livsmiljöer utanför de områden som ska avverkas och att bevara en tillräckligt stor zon kring en...
4.4.2019
Tiden för rättelseyrkande på en månad och klandertiden på tre månader gäller beslut som fattats av väglag efter att den nya lagen om enskilda vägar trätt i kraft. Ett rättelseyrkande ska riktas till väglaget och en klandertalan mot ett väglag ska väckas hos tingsrätten. Ett rättelseyrkande ska...
15.3.2019
Under fjolåret granskade Skogscentralen cirka 1 800 objekt för vilka skogsägarna hade lämnat in anmälan om verkställande av tidig vård av plantbestånd, det vill säga slyröjning, och vård av ungskog, och sökt Kemera-stöd. Sammanlagt granskades 9 374 hektar. I de slumpmässiga granskningarna...
25.2.2019
Skogscentralen har berett naturvårdsprojekten och söker kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för planeringen och genomförandet av de naturvårdande åtgärderna. När projektansökningen öppnats lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och verkställarna...
21.2.2019
Nu har det blivit lättare för skogsägare att hitta lämpliga företag i tjänsten MinSkog.fi att dela sina skogsdata med. På den sida i tjänsten där man ger samtycken har vi lagt till möjligheten att filtrera företagen bland annat efter företagens bransch. Är era företagsuppgifter aktuella i...
14.2.2019
Finlands skogscentral granskade under fjolåret drivningskvaliteten på 118 stämplingsposter i ekonomiskog där det utförts gallringsavverkningar. Den granskade arealen var sammanlagt 453 hektar. På cirka 55 procent av de granskade objekten bedömdes drivningskvaliteten som god. Det var en klart...
8.2.2019
Skogscentralens prognostjänst för planerade avverkningar ger en uppskattning av virkesvolymen på marknaden i realtid. Tjänsten är ett praktiskt hjälpmedel för aktörer i skogsbranschen som vill följa med utvecklingen av virkesutbudet i sitt eget område. Tjänsten har förnyats och ger nu mer...
7.2.2019
I januari fick skogsägare den förhandsifyllda blanketten 2C Skattedeklaration för skogsbruk per post. Anvisningar för hur man fyller i blanketten finns på https://www.skatt.fi/blanketter/2C. Det rekommenderas att skattedeklarationen lämnas elektroniskt i MinSkatt. För hanteringen av skatteärenden...
1.2.2019
Provet för naturvårdskortet har förnyats Provet i naturvårdskunskaper har förnyats i samarbete med Tapio Ab och det nya provet tas i bruk år 2019. Ändringar har gjorts förutom i provinnehållet också i provmaterialet. Inför provet ska man studera valda delar av Tapios rekommendationer "Råd i...
25.1.2019
Skogscentralen välkomnar alla väganvändare att meddela sina observationer av de finländska skogsvägarnas skick med den nya appen Metsään Tie. Med appen kan man meddela om enskilda observationer, till exempel om halka, menföre, gropar och stenar, översvämningsskador eller behov av plogning....
11.1.2019
Efter ändringen kan beslut om Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling göras automatiskt. Uppgifter som meddelas Skogscentralen på ansökan om Kemera-stöd och anmälan om verkställande jämförs med motsvarande uppgifter i olika myndigheters datasystem...
10.1.2019
På webbinariet får du information om hur mycket Kemera-stöd som finns att få i år för skogsvårdsarbeten, miljöstöd och naturvårdsprojekt. På webbföreläsningen berättar Skogscentralens experter också om kvaliteten på vården av ungskog, skogsvägsbyggen och grundförbättringar av skogsvägar, Kemera-...
10.1.2019
Förra vinterns snöskador drabbade i huvudsak tallskog på över 200 meters höjd över havet i Kajanaland och Norra Karelen. Skadade träd är en ypperlig yngelplats för skadeinsekten märgborren. I de drabbade områdena har märgborrepopulationerna flerfaldigats sedan våren 2018. De nya märgborrarna...
19.12.2018
Finlands skogscentral har granskat skicket på skogsvägar som byggts och grundförbättrats med Kemera-stöd. Under innevarande år har granskningar gjorts på 78 kilometer väg på olika håll i Finland. Över hälften av de granskade skogsbilvägarna uppfyllde kraven i anvisningarna om skogsvägar. Däremot...
18.12.2018
Generalplaner och beteckningar och bestämmelser i generalplanerna som Finlands miljöcentral samlat till tjänsten Liiteri, finns nu som ett nytt kartlager i tjänsten MinSkog.fi. På kartan visas generalplaner i de kommuner som lämnat in material till tjänsten Liiteri. Välj Övrigt material –...
13.12.2018
I framtiden blir det enklare att få mer exakta uppgifter om skogsvägarnas skick och slytillväxten längs vägarna. I ett pilotförsök som Skogscentralen genomförde tillsammans med Tieto och Geotrim utreddes skickat på skogsvägar med laserskanning. En laserskanner fästs på en bil och på en fjärrstyrd...
26.11.2018
Heinolas två skogsrådgivare flyttar till kontoret i Lahtis, adressen är Aleksanterinkatu 18 A, 6:e våningen. Med stängningarna strävar Skogscentralen efter inbesparingar och ett effektivare utnyttjande av de kontor som är kvar. Till kontoret i Lahtis flyttar skogsrådgivarna: Veikko...
13.11.2018
Egenkontrollen förbättrar kvaliteten på skogsvårdsarbetena och skapar goda förutsättningar för tillväxten i skogarna. Skogsägare och aktörer i skogsbranschen kan nu kontrollera kvaliteten på den tidiga vården av planbestånd och vården av ungskog med hjälp av den nya mobilappen Laatumetsä. Med...
5.11.2018
I tjänstekatalogen i e-tjänsten MinSkog.fi kan skogsägarna söka lämpliga aktörer enligt vilka tjänster dessa erbjuder. Utifrån den kundrespons vi fått lägger vi till fler tjänster i katalogen så att skogsägarna lättare ska hitta rätt aktör. Vi hoppas att företagarna ska fylla i...
30.10.2018
Det har varit problem med att visa Kemera-ansökningar och anmälan om verkställande när det har gällt hundratals ansökningar som ska visas. Nu är problemet löst och tjänsten fungerar normalt. Ta gärna kontakt med vår kundtjänst om ni upptäcker något avvikande i användningen av aktörstjänsten:...
24.10.2018
I fjol röjdes enligt statistiken mindre än 150 000 hektar plantskog. Det är ungefär hälften så mycket som målet i de regionala skogsprogrammen. Slyröjning och röjning behövs på sammanlagt nästan 270 000 hektar per år. Störst är behovet av plantbeståndsvård i landskapen Österbotten och Nyland,...
18.10.2018
E-tjänsten MinSkog.fi är ur bruk från kl 21 på torsdagskvällen den 18 oktober fram till klockan 9.00 på fredagsmorgonen den 19 oktober. Avbrottet beror på en systemuppdatering. Brådskande ärenden lönar sig att sköta före serviceavbrottet. Om du behöver data eller kartor över dina kunders skog...
15.10.2018
Skogscentralen har berett naturvårdsprojekten och söker kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och genomföra de naturvårdande åtgärderna. När projektansökningen öppnats lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och verkställarna väljs...
9.10.2018
Servicearbetena i bakgrundsprogrammen till e-tjänsten MinSkog.fi är klara, och tjänsten kan användas igen. Tjänsten kan vara långsam och det kan förekomma avvikelser i hur tjänsten fungerar ännu en tid. Om någonting i e-tjänsten inte fungerar som det ska lönar det sig att vänta och försöka igen om...
1.10.2018
E-tjänsten MinSkog.fi är ur bruk från och med klockan 15.00 fredagen den 5.10 på grund av servicearbeten. Vi beräknar att tjänsten ska vara tillbaka i bruk senast klockan 9.00 tisdagen den 9.10. Vi meddelar per e-post när avbrottet är över. Brådskande ärenden lönar sig att sköta före...
12.9.2018
Rottickan är den rötsvamp som orsakar klart mest skador på barrträden i vårt land. Den orsakar varje år förluster för uppskattningsvis 50 miljoner euro för skogsbruket. Finlands skogscentral och Luke har i ett samarbetsprojekt utvecklat nya metoder för att bekämpa rotrötans spridning. Jord- och...
23.8.2018
E-tjänsten MinSkog.fi uppdaterades förra veckan. Nu kan skogsägare skicka anmälan om hjortdjursskada i e-tjänsten. Skogsägaren hittar länken till älgskadeanmälan under Ärenden på startsidan efter att ha loggat in. Blanketten för anmälan är av samma typ som de andra blanketterna i e-tjänsten. Man...
11.7.2018
Skogscentralen har granskat rikstäckande aktörer som är skyldiga att genomföra egenkontroll enligt skogsskadelagen. Granskningarna utfördes runt om i landet, större delen i början av bekämpningssäsongen. Den som genomför en avverkning ska se till att rottickan bekämpas i enlighet med...
3.7.2018
Om man till exempel inte har grävt alla diken som man fått planeringsstöd för i ett projekt med iståndsättningsdikning, kommer planeringsstödet för de ogrävda dikena att krävas tillbaka. Om en stödtagare fått stöd för planering och markberedning för ett skogsodlingsprojekt men lämnat hela projektet...
29.6.2018
Från och med den 29 juni finns de nya tjänsterna på webbplatsen MinSkog.fi, i delen för öppen skoglig information. Tidigare i år utvidgades webbplatsen med geografiskt datamaterial, som man kan ta del av med ett särskilt program för geografiska data. De tjänster som nu lagts till gör att man kan...
28.6.2018
Om en anmälan om användning av skog infaller på eller nära ett område som har planbeteckningen S (skyddsområde) eller SL (naturskyddsområde) i landskapsplanen, skickar vi automatiskt ett brev om saken till NTM-centralen, markägaren, markägarens representant och innehavaren av avverkningsrätten....
27.6.2018
Skogscentralen har testat en ny metod med satellituppföljning i sin övervakning av skogslagen i ett par års tid. På satellitbilderna ser man hur avverkningarna har förändrat skogstäcket, och bilderna kan jämföras med de anmälningar om planerade avverkningar som Skogscentralen fått in från området....
19.6.2018
Enligt skogsskadelagen måste barrträd med en diameter på över 10 centimeter transporteras bort från skogen och vägkanterna inom vissa utsatta tider i olika delar av landet i juli-augusti. Granar måste transporteras bort från skogen till den del som överskrider 10 kubikmeter per hektar och tallar...
13.6.2018
Arbetet med att för nya Skogscentralens dataöverföringstjänst har pågått sedan i fjol. Den nya dataöverföringstjänsten (uTSP) är en rikstäckande internettjänst som fungerar via Suomi.fi-informationsleden. Sedan i mars har det varit möjligt att gå med som användare i den förnyade...
7.6.2018
Skogscentralen gick frimodigt med i ett pilotprojekt som gäller administrationen av behörigheter till tjänsten MinSkog.fi inom ramen för Suomi.fi-fullmakter. På samma gång frångick man Katso-koderna, som av många upplevts som besvärliga. I pilotprojekt ställs man ofta inför nya frågor också efter...
6.6.2018
Skogsägare och aktörer i skogsbranschen kan nu delta i en ny utbildning i egenkontroll vid skogsplantering som ges i den elektroniska lärmiljön Gimlet. Deltagarna får lära sig hur man lyckas med plantering av ny skog.  På kursen går man igenom hur man ska välja lämpliga planteringspunkter på...
5.6.2018
Utvecklingen inom bioekonomin ger skogliga företag allt fler nya affärsmöjligheter. För skogstjänstföretagen syns tillväxtmöjligheterna bland annat i form av ökad efterfrågan, speciellt skogsindustrins efterfrågan på råvara. Intresset för skogsrelaterade naturprodukter och turismtjänster, till...
23.5.2018
Finlands skogscentral inledde hösten 2017 projektet Minä ja Me – uuden ajan työelämätaidot, alltså Jag och Vi – den nya tidens arbetslivskunskaper, för att utveckla personalens arbetslivskunskaper. Projektet gällde hela personalen, och var och en fick möjlighet att fundera på kraven i arbetslivet i...
17.5.2018
Kemera-stödet för grundlig förbättring av enskilda vägar stiger i södra Finland från 35 till 50 procent, och i mellersta Finland från 45 till 50 procent av vägprojektens totala kostnader. I norra Finland är stödet oförändrat och utgör 60 procent av kostnaderna för iståndsättningen. Kemera-stödet...
17.5.2018
Skogscentralen har berett naturvårdsprojekten och söker nu kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och genomföra de naturvårdande åtgärderna. I år ordnas totalt tre ansökningsomgångar. Den tredje öppnas den 15 oktober, och till den bereds ett tjugotal naturvårdsprojekt. När...
14.5.2018
Utlämnandet av skoglig information med stöd av en kundrelation eller ett medlemskap förutsätter att Skogscentralen godkänner den angivna grunden för behandlingen av personuppgifterna och meddelar ett beslut om godkännandet. Förfarandet är detsamma som när ett samtycke lämnas in på papper till...
26.4.2018
I fjol granskade Skogscentralen 1 600 objekt för vilka skogsägarna lämnat in anmälan om verkställande av tidig vård av plantbestånd eller vård av ungskog och sökt Kemera-stöd. Sammanlagt granskades 8 909 hektar. Av den granskade arealen för slyröjning i plantskog fyllde 83 procent Kemera-...
19.4.2018
Finlands skogscentral ber att priserna på plantor och fröer som används i Kemera-arbeten lämnas in för fastställande senast den 15.5.2018. Begäran om fastställande kan skickas på den bifogade blanketten per e-post till adressen registrator(at)skogscentralen.fi Plantornas grundpris och...
12.4.2018
Den biologiska mångfalden borde tryggas vid alla skogsbruksarbeten. Det riksomfattande Monimetsä-projektet har utvecklat och prövat verksamhetsmodeller för flitigare användning av den generella naturhänsyn som beskrivs i skogsvårdsrekommendationerna. Nu kommer metoderna att presenteras i en...
8.3.2018
Lagen om skoglig information ändrades den 1.3. Ändringen innebär att aktörer nu kan be Skogscentralen om skoglig information som innehåller personuppgifter om skogsägare, förutsatt att vissa kund- eller medlemskapsvillkor uppfylls. Läs mer: Begäran om skoglig information baserat på kundförhållande...
27.2.2018
Skogscentralen har berett naturvårdsprojekt och söker kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och genomföra de naturvårdande åtgärderna. När projektansökningen öppnats lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts på ett...
27.2.2018
I mars öppnas nya sidor på Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi. Via de nya sidorna kan man fritt ladda ned information om skogstillgångar, särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen, anmälningar om användning av skog och Kemera-arbeten. - För att läsa öppna skogsdata behöver användarna...
20.2.2018
Finlands skogscentral granskade drivningskvaliteten vid beståndsvårdande avverkningar på 155 stämplingsposter år 2017. Totalt granskades 556 hektar. På bara 37 procent av objekten bedömdes drivningskvaliteten som god i samband med beståndsvårdande avverkning i ekonomiskog. Resultatet var klart...
20.2.2018
När vi lyckas genomföra uppdateringen kan man inte längre logga in med Katso-koder. Vi försökte ta i bruk tjänsten Suomi.fi-identifiering redan den 7 februari, men installationen misslyckades på grund av tekniska fel. Direkt efter installationen kommer vi att skicka alla som använder...
8.2.2018
Nu är tjänsten i bruk igen och som aktörer loggar du in med Katso-koder, precis som förut. Avsikten med uppdateringen var att aktörer skulle kunna logga via tjänsten Suomi.fi-fullmakt, alltså med egna nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Det kan just nu synas en obefogad blå temafärg på...
8.2.2018
Ibruktagningen av Suomi.fi-identifieringen flyttas. Aktörer loggar fortfarande in i MinSkog.fi-aktörstjänsten med sina Katso-koder. Vi informerar så snabbt som möjligt om när det går att identifiera sig med mobilcertifikat eller nätbankskoder.  
6.2.2018
Ett personligt mobilcertifikat är ett smidigt sätt att identifiera sig i tjänsten MinSkog.fi. Det är bra att kontrollera att det är möjligt att använda mobilcertifikat med er organisations telefonabonnemang. Ett mobilcertifikat är en avgiftsfri mobiltjänst för företagsabonnemang. Er...
25.1.2018
Suomi.fi-tjänsten tas i bruk i inloggningen, vilket möjliggör att användaren enklare kan identifiera sig. Du kan läsa mer om saken i vårt meddelande som skickades i november. Dessutom tas tjänsten Suomi.fi-fullmakter i bruk för att kontrollera att en aktör har fullmakt att använda tjänsten...
23.1.2018
Den ökande användningen av virke utgör en utmaning för naturvården i ekonomiskogarna och bevarandet av värdefulla naturobjekt. Ett miljöstödsavtal är ett bra sätt att trygga att naturobjekten består. Markägare behöver ändå ofta hjälp av skogsproffs för att söka stödet. Skogsbranschens aktörer...
12.1.2018
MinSkog.fi får i mars en ny del för öppen skoglig information där det går att se informationen, ladda ner den som geografisk information eller ta i bruk den genom ett tekniskt gränssnitt. De öppna skogsdata presenteras både som rastermaterial och per figur. Också information om skogslagens...
12.12.2017
I november berättade vi om övergången till mobilcertifikat och personliga bankkoder för inloggning till aktörstjänsten MinSkog.fi som skulle ske före årsskiftet. Ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-fullmakter har emellertid senarelagts till början av januari och vi uppskattar att de nya...
13.11.2017
Skogscentralen nya drivningsduglighetskartor underlättar planeringen av virkesköp och -drivning. Med hjälp av kartinformationen ser skogsmaskinföretagare när det är möjligt att arbeta på de olika objekten. På det sättet kan drivningen av virket enklare spridas ut jämnt över året. Också risken för...
8.11.2017
Från början av november kan skogsägarna spara sina mål för skogsbruket i tjänsten MinSkog.fi. Att skogsägarna sparar sina mål påverkar inte åtgärdsförslagen i tjänsten. Ni ser målen som skogsägarna sparat för de skogsfastigheter vars uppgifter ni har tillgång till. Det är lättare att inleda...
7.11.2017
Monimetsä-projektets checklista för naturvården åskådliggör skogsägarens naturönskemål. Skogsproffs kan med listan ta reda på om skogsägaren vill lämna till exempel viltbuskage, högstubbar eller mer naturvårdsträd än normalt på sin stämplingspost. Avsikten är att checklistan ska gås igenom...
3.11.2017
Det finns en efterfrågan på tjänster som tillhandahålls av skogsserviceföretag och efterfrågan väntas öka ytterligare inom de närmaste fem åren. Det finns utrymme för nya företagare på marknaden och för befintliga företag att växa. Aktörer i skogsbranschen inbjuds till seminariet att höra om...
1.11.2017
För företagen är det bra att förbereda sig inför ändringen och informera användarna av aktörstjänsten om möjligheten att använda inloggning med mobilcertifikat. Mobilcertifikat är en avgiftsfri mobiltjänst för företagsabonnemang. Här finns mer information om mobilcertifikat.  Tillsvidare...
18.10.2017
Skogscentralen fick i början av sommaren de första satellitbilderna tagna av avverkningar som har genomförts mellan hösten 2015 och hösten 2016. Bilderna visar att anmälan om användning av skog inte har lämnats in för alla avverkningsobjekt. När skillnaderna mellan satellitbilderna och inlämnade...
29.9.2017
Progressiva företag som eftersträvar vinst och vars affärsverksamhet kretsar kring skog och natur söks till tillväxtstigen för skogs- och naturföretagande. Till Kasvu Open-tillväxtstigen kan traditionella skogsbruks- och träförädlingsföretag söka, liksom företag som tar fram tjänster och program...
22.9.2017
Skogscentralen har berett projekten, och söker aktörer som är kunniga i naturvård som kan ta helhetsansvaret för åtgärdsplaneringen och verkställandet av naturvårdsarbetena. Ansökningen framskrider så, att när projektet är utlyst lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen....
19.9.2017
Skogsaktörerna kan delta i Skogscentralens nya avgiftsfria webbutbildning där man går igenom fördelarna med egenkontroll och olika mätmetoder. Kursen öppnas i den elektroniska lärmiljön Gimlet och deltagarna kan gå den närhelst det passar dem. Den första utbildningen ger handledning i hur en...
23.8.2017
Användningen av inhemskt råvirke har ökat till 70 miljoner kubikmeter och skogsindustrins nya investeringar ökar fortsättningsvis behovet av virke under de närmaste åren. Skogens tillväxt och hälsa har i årtionden upprätthållits med god skogsvård. Skogsnaturens mångfald garanteras i ekonomiskogar...
11.8.2017
Kostnaderna för de plantor som används i Kemera-arbeten ersätts i allmänhet enligt betalda fakturor, men för de vanligaste odlingsmaterialen kan en aktörsspecifik prislista fastställas. Finlands skogscentral ber skogsvårdsföreningar, samfällda skogar och företag som tillhandahåller skogstjänster...
29.6.2017
MinSkog.fi samlar stegvis skogs-, natur- och miljödata från olika organisationer inom den offentliga förvaltningen i en och samma kartvy. Eftersom det går att få en helhetsbild av skogsfastigheten i en enda tjänst, blir det lättare för aktörerna att planera och genomföra skogsvård och avverkning...
28.6.2017
Ormvråken, bivråken och duvhöken häckar i grövre skogar. Skogsbruksåtgärder är ofta ogynnsamma för dem då skogen de bygger bon i avverkas och träd med tillväxtstörningar som skulle vara lämpade för att bygga bon i fälls i samband med gallringar. Ny praxis behövs för att de allt mer ovanliga...
20.6.2017
Ibland kan kostnaderna för skogsarbetena bli högre än planerat. I beslutet om Kemera-stöd beaktar Skogscentralen tilläggskostnader för projekt som gäller vitaliseringsgödsling, vård av torvmarksskog och skogsvägsbyggen upp till högst 10 procent av kostnadskalkylen för den godkända ansökan om Kemera...
15.6.2017
Skogscentralens tjänst visar virkesvolymen på marknaden i realtid. Tjänsten är ett praktiskt hjälpmedel för aktörer i skogsbranschen som vill följa upp utvecklingen av utbudet och planera virkesanskaffningarna i sitt eget verksamhetsområde. Den som använder tjänsten kan granska virkesutbudet...
2.6.2017
Skogscentralen har fått tillgång till de första satellitbilderna av avverkningar som har genomförts mellan hösten 2015 och hösten 2016. Med den nya fotograferingstekniken kan man på relativt pålitligt sätt se verkställda förnyelseavverkningar. Skogscentralen testar den nya satellitmetoden för...
31.5.2017
Skogscentralens nya kartbaserade geoinformationstjänst underlättar uppskattningen av avrinningsområden och deras areal. Skogsbranschens aktörer kan utnyttja karttjänsten till exempel för planering av vattenvårdskonstruktioner. Bakgrundsinformation om avrinningsområdet hjälper vid uppskattningen...
18.5.2017
Skogscentralen har berett projekten, och söker aktörer som är kunniga i naturvård som kan ta helhetsansvaret för åtgärdsplaneringen och verkställandet av naturvårdsarbetena. Ansökningen framskrider så, att när projektet är utlyst lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen....
12.5.2017
Drygt 66 000 skogsfigurer med en totalareal på nästan 154 000 hektar har fått METSO-märkningen i MinSkog.fi. Utgående från analys av skogsdata hör de här figurerna till de områdena med de allra bästa skyddsvärdena bland den privatägda skogsmarken i Finland. Ungefär 6 000 skogsfigurer har också fått...
8.5.2017
Granbarkborren som orsakar skogsskador led av den svala och regniga sommaren i fjol. Barkborrarna kunde inte producera två generationer under sommaren och det är därför sannolikt att stammens storlek har minskat och att svärmningen i år är mindre än under fjolåret. Barkborren börjar svärma när...
26.4.2017
Skogscentralen ansvarar bara för de skogsdata som visas i tjänsten. Om en annan aktör vidareförädlar data eller kombinerar data som finns i tjänsten i sina egna applikationer så ansvarar de för de nya data som uppstår. Dessutom poängteras till exempel i punkt 3 en i tjänsten registrerad aktörs...
26.4.2017
Skogscentralen ansvarar bara för de skogsdata som visas i tjänsten. Om en annan aktör vidareförädlar data eller kombinerar data som finns i tjänsten i sina egna applikationer så ansvarar de för de nya data som uppstår. Dessutom poängteras till exempel i punkt 3 en i tjänsten registrerad aktörs...
12.4.2017
Ansökningsstoppet för vård av ungskog avslutas den 20 april varefter Finlands skogscentral igen behandlar alla Kemera-ansökningar som normalt. Ministeriet fattade beslutet om ansökningsstoppet för ett år sedan då det kom in ansökningar till Skogscentralen motsvarande två års arbete i skogarna....
3.4.2017
Det är snart igen möjligt att söka Kemera-stöd för vård av ungskog från Skogscentralen, då Jord- och skogsbruksministeriets ansökningsstopp tar slut. Skogscentralen har behandlat alla finansieringsansökningar men otaliga projekt väntar ännu på verkställande. Vård av ungskog är ogjort till ett...
23.3.2017
Skogscentralen tar emot anmälningar om användning av skog, Kemera-ansökningar och anmälningar om verkställande via den elektroniska dataöverföringstjänsten. Tjänsten används av aktörer som har tillgång till skogsdatasystem och system för geografisk information. För tillfället tar Skogscentralen...
28.2.2017
Tjänsten MinSkog.fi, som privata skogsägare har kunnat använda gratis redan under ett par år, blir nu avgiftsfri även för aktörer i skogsbranschen. Hittills har organisationer i skogsbranschen betalat en kommunbestämd årsavgift för användningen av tjänsten MinSkog.fi. Avgiften har grundat sig på...
27.2.2017
Hittills har organisationer i skogsbranschen betalat en kommunbestämd årsavgift för användningen av tjänsten MinSkog.fi. Avgiften har grundat sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer, som var i kraft till och med den 28 februari 2017. Skogscentralen...
22.2.2017
Finlands skogscentral granskade drivningskvaliteten vid beståndsvårdande avverkningar på 206 stämplingsposter år 2016. Totalt 1 043 hektar granskades. En majoritet av de granskade stämplingsposterna var efter gallringen grövre gallringsskog där det tidigare hade utförts skogsvårdsarbete. På över...
15.2.2017
I fjol utförde privata skogsägare Kemera-stödd tidig vård av plantbestånd på totalt 42 073 hektar. Arbetsmängden motsvarar drygt hälften av det totala mål på 75 570 hektar som skogsråden satt upp för landskapen. Mest användes röjsågen i Tavastland där 98 procent av den hektarmängd som var målet...
2.2.2017
För aktörerna i skogsbranschen har verifiering av kunskaperna i naturvård varit etablerad praxis inom skogsbruket i redan 20 år. Naturvården i ekonomiskogarna styrs av ett flertal lagar, certifie-ringskriterier och rekommendationssamlingen Råd i god skogsvård. Provet för naturvårdskortet testar...
12.1.2017
Finlands skogscentral fortsätter behandla Kemera-ansökningar också i år. I början av januari var 8 060 ansökningar i kö. De flesta av dem är ansökningar om stöd för vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd som anlände i höstas. Den värsta rusningen torde kunna upplösas under våren....
19.12.2016
Tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog har i år genomförts på en rekordstor areal, hela 125 000 hektar. De 33,5 miljoner euro som har reserverats för arbetsslagen kommer att användas i sin helhet. I summan ingår de 8,4 miljoner euro som beviljades i tilläggsbudgeten i juni. - Det verkar...
15.12.2016
Skogsägare tar inte hand om sina skogsbilvägar. Har man fått Kemera-stöd för att bygga en skogsväg är man skyldig att underhålla vägen i 10–15 år. En fjärdedel av vägarna hinner på tio år bli i så dåligt skick att de kräver omedelbar förbättring. Skogscentralen granskade i år vägprojekt som har...