Gå direkt till innehållet

Meddelanden om planerade avverkningar i privatskogar 2021

På den här sidan

Nyland

De planerade avverkningarna ökade i de nyländska skogarna 2021 

Återhämtning i världsekonomin och ökad efterfrågan på träbaserade produkter avspeglade sig på skogsbruket i fjol. Anmälningarna om användning av skog i Nyland visar att den planerade avverkningsarealen var lika stor som medeltalet under de fem föregående åren. Dock har arealen för första och senare gallringar minskat medan förnyelsearealen ökat med cirka 11 procent. 

Finlands skogscentral har utifrån anmälningar om användning av skog uppskattat de planerade avverkningsmängderna för privatskogarna till ca 2,1 miljoner kubikmeter - en ökning med cirka 11 procent jämfört med femårsperioden. Mängden planerade timmeravverkningar steg till 1,1 miljoner kubikmeter, vilket var en ökning med 29 procent från året innan. Ungefär två tredjedelar av virkesmängden kommer från förnyelseavverkningar, medan gallringarna står för en tredje del. 

I Nyland förnyas ungefär en femtedel av förnyelseområdena på naturligt sätt genom att lämna fröträd eller en skärm, av i huvudsak gran. Både första gallringarna och övriga gallringar har minskat i jämförelse med periodens medeltal. De under de senaste åren så aktuella avverkningsmetoderna för kontinuerlig beståndsvård har använts på endast en liten andel av avverkningsområdena. 

- Efterfrågan på sågat virke har lett till ökade avverkningar i de äldre skogarna. Viktigt är dock att komma ihåg skötseln av de yngre skogarna. Gallringarna bidrar till en bra utveckling av trädbeståndet och därmed också tillgång på grova stammar. Då vi idag ser de utmaningar vi har med klimatet och inte minst med konflikterna i Europa är det lätt att förutspå att skogen kommer att spela en allt viktigare roll för vår försörjning. Samtidigt som vi nyttjar skogen bör vi fortsätta det aktiva arbetet med att trygga skogsnaturens mångfald, säger kontaktdirektör Karen Wik-Portin vid Finlands skogscentral.  

Uppskattningarna bygger på anmälningar om användning av skog 

Skogscentralen följer utvecklingen av mängden planerade avverkningar med hjälp av anmälningar om användning av skog som kommer in. I anmälan anges bland annat var den planerade avverkningen ska utföras och vilken typ av avverkning det är. 

Anmälan om användning av skog är en lagstadgad anmälan som ska göras senast tio dygn innan avverkningen. Anmälan är i kraft i tre år, så avverkningen kan komma att genomföras först en längre tid efter att den anmälts till Skogscentralen. Huvudsakligen genomförs avverkningarna ändå inom två till åtta månader efter anmälan. 

Skogscentralens uppföljning ger en uppskattning av virkesmängderna och arealerna, och åskådliggör storleksklasserna och i vilken riktning utvecklingen går. De exakta virkesmängderna klarnar i avverkningsskedet. Mängderna planerade avverkningar i landskapen och indelade enligt avverkningssätt uppdateras varje vecka i Skogscentralens uppföljningstjänst

På webbsidan finns också statistik från tidigare år. Från juli till december i fjol gjorde ett tekniskt fel att uppföljningstjänsten visade för låga siffror för virkesmängderna. Felet har reparerats så att siffrorna för i fjol nu är rätt, och tjänsten fungerar som den ska. 

Mer information om planerade avverkningar i landskapen 2017–2021 finns i Skogscentralens mediematerial

Mer information ger: 

Karen Wik-Portin 
kontaktdirektör 
Finlands skogscentral 
tfn 050 581 1780 
karen.wik-portin(at)skogscentralen.fi 

Österbotten

Sågindustrin gick på högvarv år 2021 

God efterfrågan på sågtimmer var den främsta orsaken till att det avverkades rekordmängder i de österbottniska skogarna under 2021. Den preliminära statistiken som baserar sig på skogsägarnas anmälningar om planerade avverkningar tyder på att virkesuttaget år 2021 är i storleksklassen två miljoner kubikmeter. 

- Det var framför allt den goda efterfrågan på sågvaror man minns från fjolåret, säger Mårten Lövdahl, chef för näringstjänster vid Finlands skogscentral. Tack vare starkt läge på exportmarknaden steg priserna, och den inhemska partihandeln följde efter. Efterfrågan på sågstock resulterade även i att avverkningarna riktades mot äldre bestånd i högre grad än tidigare. 

- Stockpriset fungerar ofta som en utlösande faktor för skogsägares säljbeslut. Redan någon euros förhöjning känns lockande och de bästa priserna fås vid menföresdugliga förnyelseavverkningar och korta transporter. Vad man ofta glömmer bort är att också vid förnyelseavverkningar är stockprocenten kring 50 procent, resten är massa- eller energived. Massavedspriset är ungefär en tredjedel av priset för sågstock.  

Skogsägarna har lagstadgad plikt att anmäla avverkningar 

Avverkningsanmälningarna indikerar att planerade åtgärder i landskapet Österbotten omfattade totalt 19 597 hektar och 2,26 miljoner kubikmeter. Av detta utgjorde massaveden 1,23 miljoner kubikmeter eller 54,4 procent. Stockarnas andel var 45,6 procent eller 1,03 miljoner kubikmeter. Uppgifterna är riktgivande eftersom en avverkningsanmälan är i kraft i tre år.  

Skogsindustrin köpte 88 procent av sitt virkesbehov via rotaffärer i fjol. Leveransaffärernas andel utgjorde 12 procent. Leveransvirket och skogsägarnas egen aktivitet kommer i huvudsak från ungskogsvård och massavedsdimensioner medan stockstämplingar vanligtvis görs som rotaffär. 

- Även om uttaget uppgick till två miljoner kubikmeter under 2021 finns ingen risk att virket i skogarna skulle ta slut, säger Mårten Lövdahl. 

Den senaste riksskogstaxeringen som Naturresursinstitutet genomfört 2016-2020 visar att den årliga tillväxten för Österbottens del uppgår till 3,38 miljoner kubikmeter. Tillväxten sker främst i unga och medelålders skogar. 

Skogscentralens uppföljning av planerade avverkningar

Mer information om planerade avverkningar i landskapen 2017–2021 finns i Skogscentralens mediematerial

Tilläggsuppgifter: 

Mårten Lövdahl 
chef för näringstjänser 
Finlands skogscentral 
050 303 3630 
marten.lovdahlatskogscentralen.fi