Meddelanden | Skogscentralen

Meddelanden

1.3.2021
Beskogningsstöd kan sökas av Finlands skogscentral från och med 1.3.2021. Till en början kan ansökningar lämnas in till Skogscentralen på en blankett. I första hand lönar det sig ändå att söka beskogningsstöd i den elektroniska ansökningstjänsten som öppnas 23.3.2021. Beskogningen kan inledas genast när man fått ett positivt stödbeslut. De första stödbesluten väntas i mitten av april.
23.2.2021
I år betalas cirka 1,3 miljoner euro i ersättning till skogsägare för skador som hjortdjur orsakat. Ersättningarna har minskat i ett par års tid. I fjol betalades 1,4 miljoner euro i ersättningar. Finlands skogscentral betalar ut ersättningarna till skogsägarna under februari månad.
15.2.2021
Mängden planerade avverkningar i privatskog ökade med åtta procent år 2020 jämfört med 2019, enligt de anmälningar om användning av skog som kommit in. De planerade avverkningarna av stockvirke ökade med så mycket som en tredjedel, medan de planerade massavedsavverkningarna minskade något. Den totala avverkningsarealen ökade en aning. De planerade avverkningarna ökade alltså trots coronapandemin, vilket har en positiv inverkan på den samhällsekonomiska återhämtningen.
13.1.2021
I fjol betalades 7,5 miljoner euro i miljöstöd till skogsägare som ersättning för tidsbundet skydd av skog. 0,9 miljoner euro statliga Kemera-medel användes till naturvårdsarbeten. Användningen av miljöstöd ökade med 50 procent och användningen av naturvårdsmedel med 12,5 procent jämfört med året innan. Mängden Kemera-stöd för vård av ungskog, vård av torvmarksskog, skogsvägar och vitaliseringsgödsling uppgick till sammanlagt 50 miljoner euro.
9.12.2020
Vartannat finländskt hem skaffar sig en gran till jul. Inhemska granar är fortfarande överlägset populärast. De är också ett miljövänligt val.
3.12.2020
De regionala skogsprogrammen för åren 2021-2025 är klara. De nya skogsprogrammen uppmuntrar till aktiv skötsel och användning av skogen och tryggande av den biologiska mångfalden. Programmen innehåller utvecklingsmål för virkesproduktionen och skogsindustrin men också för till exempel träbyggande, naturprodukter och naturturism och för hur man ska motverka klimatförändringen. Åtgärderna i programmen stödjer sysselsättning, grön tillväxt och ekonomisk stimulans i landskapen under de närmaste åren.
26.11.2020
Finlands skogscentral granskar varje år skogsvägar som byggts eller grundförbättrats med statligt Kemera-stöd. Ofta är vändplatserna på nya och grundförbättrade skogsvägar för små, och det förekommer brister i grusningen. Underhållet av vägar som byggts eller grundförbättrats tidigare har skötts ganska bra.
24.11.2020
Avverkningarna med metoder för kontinuerlig beståndsvård har ökat något jämfört med i fjol. Mängden luck- och plockhuggning, som används i kontinuerlig beståndsvård, har ökat speciellt i norra Finland och i torvmarksskog. Ändå utgjorde andelen sådana avverkningar fortfarande bara 2,7 procent av alla avverkningar som anmälts i år.
3.11.2020
I Finland äger nästan 40 000 dödsbon tillsammans 1,2 miljoner hektar skog. Under de senaste åren har många dödsbon av skatteskäl genomfört arvskifte, sålt skogen på den fria marknaden eller anslutit sin skog till en samfälld skog.
24.9.2020
Under den gångna planteringssäsongen utförde finländare en större del än vanligt av skogsplanteringen. På senare år har ställvis en fjärdedel av planteringarna utförts av utländska säsongsarbetare.
21.9.2020
Stormen Aila förstörde inga vidsträckta enhetliga områden med skog när den drog över landet förra veckan. Stormen fällde främst enstaka träd eller små grupper av träd i de södra kanterna av öppna platser. De största och enhetligaste skadeområdena uppstod i Vasa- och Karlebytrakterna och i Satakuntas kusttrakter. I dessa områden är värdet av det förstörda virket i storleksklassen 10-15 miljoner euro, och i hela landet uppskattas skadorna till cirka 15-20 miljoner euro.
18.9.2020
Torsdagens storm har skadat och fällt träd runt om i landet. Enligt preliminära uppgifter är beståndsskadorna störst i Österbotten. Mest träd har fallit vid kanter intill öppna platser, vid sjöstränder och i nygallrad skog.
14.9.2020
Från början av året fram till slutet av augusti hade det använts 24,7 miljoner euro i Kemera-medel för virkesproduktion. Det är 8 procent mer än under motsvarande tid i fjol. Av den summan användes 83 procent till skötselarbeten i unga skogar. Till Kemera-stöd för vård av skogsnatur hade 4,9 miljoner euro använts vid utgången av augusti. Det var dubbelt så mycket som under motsvarande period i fjol.
8.9.2020
Mängden planerade avverkningar minskade under perioden januari-augusti i år jämfört med motsvarande tid i fjol. Mängden minskade med ungefär en fjärdedel från konjunkturtoppen 2018. Den totala virkesmängden i avverkningsplanerna återgick till samma nivå som 2016. Enligt avverkningsanmälningarna var det speciellt massaveden som minskade. Avverkningsarealerna för förnyelseavverkning och avverkning i grövre bestånd minskade, men arealen för förstagallringar ökade en aning.
18.8.2020
Tiderna för att begära omprövning av arvs- och gåvoskatt har förlängts, vilket kan underlätta till exempel för delägare i dödsbon som äger skog. Omprövning av arvs- eller gåvobeskattning kan ge besparingar på flera tusen euro för skogsägare som överväger att sälja en skogsfastighet som de fått eller ärvt.
29.6.2020
Skogsägare och virkesägare bör se till att barrträdsvirke och skadade träd transporteras bort från skogen inom de tidsgränser som står i skogsskadelagen, så att inga insektsskador kommer åt att sprida sig. Den varma och torra sommaren ökar risken för barkborrar i barrskogar, även om det svala majvädret fick deras svärmning att fördröjas något i år.
10.6.2020
Rätt tajming av plantbeståndsvården minskar arbetsmängden, sänker kostnaderna och förbättrar skogsbrukets lönsamhet. Vid plantbeståndsvård sommartid gäller det att minnas och minimera risken för rotröteinfektioner.
28.5.2020
Finlands skogscentral har inlett en ny inventeringsrunda för skogsdata. Skogscentralen har inventerat skogstillgångarna med hjälp av fjärranalys sedan år 2010, och före slutet av 2020 kommer det att finnas heltäckande information om landets privatägda skogar i e-tjänsten MinSkog.fi. I den nya inventeringsrundan kartläggs nästan all skog i Finland inom en period på sex år med en noggrannare metod än den förra.
26.5.2020
Omfattningen på skadorna som den röda tallstekeln orsakade sommaren 2019 överraskade fackmännen, skogsägarna och andra som följer med vad som händer i naturen. På många håll gick tallsteklarna mycket hårt fram i sitt barrätande. Men på en del av fjolårets skadeområde väntas ätandet upphöra helt och hållet eftersom den röda tallstekelns larver dog av en virussjukdom redan förra sommaren. Det är förstås också möjligt att skadegörelsen sprider sig till helt nya områden. Skogsägarna bör därför hålla uppsikt över sina tallskogar.
15.5.2020
I början av året har 11,9 miljoner euro betalats i Kemera-stöd för skogsvårdsarbeten, vilket är nio procent mer än under motsvarande tid i fjol. Vid utgången av april hade mycket mer stöd betalats särskilt för vård av unga skogar, men däremot minskade stöden för skogsvägar och vård av torvmarksskog med hälften jämfört med året innan. Betalningarna av miljöstöd har mer än fördubblats under början av detta år jämfört med fjolåret.