Meddelanden | Skogscentralen

Meddelanden

29.6.2020
Skogsägare och virkesägare bör se till att barrträdsvirke och skadade träd transporteras bort från skogen inom de tidsgränser som står i skogsskadelagen, så att inga insektsskador kommer åt att sprida sig. Den varma och torra sommaren ökar risken för barkborrar i barrskogar, även om det svala majvädret fick deras svärmning att fördröjas något i år.
10.6.2020
Rätt tajming av plantbeståndsvården minskar arbetsmängden, sänker kostnaderna och förbättrar skogsbrukets lönsamhet. Vid plantbeståndsvård sommartid gäller det att minnas och minimera risken för rotröteinfektioner.
28.5.2020
Finlands skogscentral har inlett en ny inventeringsrunda för skogsdata. Skogscentralen har inventerat skogstillgångarna med hjälp av fjärranalys sedan år 2010, och före slutet av 2020 kommer det att finnas heltäckande information om landets privatägda skogar i e-tjänsten MinSkog.fi. I den nya inventeringsrundan kartläggs nästan all skog i Finland inom en period på sex år med en noggrannare metod än den förra.
26.5.2020
Omfattningen på skadorna som den röda tallstekeln orsakade sommaren 2019 överraskade fackmännen, skogsägarna och andra som följer med vad som händer i naturen. På många håll gick tallsteklarna mycket hårt fram i sitt barrätande. Men på en del av fjolårets skadeområde väntas ätandet upphöra helt och hållet eftersom den röda tallstekelns larver dog av en virussjukdom redan förra sommaren. Det är förstås också möjligt att skadegörelsen sprider sig till helt nya områden. Skogsägarna bör därför hålla uppsikt över sina tallskogar.
15.5.2020
I början av året har 11,9 miljoner euro betalats i Kemera-stöd för skogsvårdsarbeten, vilket är nio procent mer än under motsvarande tid i fjol. Vid utgången av april hade mycket mer stöd betalats särskilt för vård av unga skogar, men däremot minskade stöden för skogsvägar och vård av torvmarksskog med hälften jämfört med året innan. Betalningarna av miljöstöd har mer än fördubblats under början av detta år jämfört med fjolåret.
5.5.2020
Finlands skogscentral kan undantagsvis bevilja tilläggstid för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som det har sökts Kemera-stöd för. Tilläggstid för verkställande av de här skogsvårdsarbetena beviljas om arbetet riskerar att fördröjas på grund av de exceptionella förhållandena som coronaepidemin orsakar. Man kan ansöka om förlängd tidsfrist hos Skogscentralen från och med 4.5.2020.
29.4.2020
Skogsodlingssäsongen börjar vid månadsskiftet april-maj i största delen av landet. Enligt Finlands skogscentrals senaste uppgifter planteras redan tre fjärdedelar av björkdominerade skogar med gran när det är dags att förnya skogen. När det gäller kargare ståndorter förnyas en femtedel av talldominerade skogar med gran. Allt för stark favorisering av gran vid skogsodling ökar risken för skogsskador och försämrar mångfalden.  
16.4.2020
Coronaepidemin och bekämpningen av den påverkar många företag. Också i skogs- och naturproduktsbranscherna är företagarna oroliga för finansieringen och för hur de ska kunna trygga sin verksamhet. Resebegränsningarna försämrar tillgången till säsongsarbetskraft. Skogscentralens företagstjänster hjälper företag i skogs- och naturproduktsbranscherna i det svåra läget.
8.4.2020
Finlands skogscentral granskade resultaten av tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som hade utförts år 2019 och för vilka det hade kommit in ansökningar om Kemera-stöd. I fältgranskningarna upptäcktes en hel del arbeten som avvek från finansieringsvillkoren. Kvaliteten på skogsvårdsarbeten kan förbättras genom egenkontroll.
2.4.2020
Skulle du vilja veta hur många privatpersoner i Nyland som äger som äger skog och hur mycket skog de i medeltal äger? Eller hur gamla skogsägarna i Österbotten är i medeltal? Finlands skogscentral har publicerat statistik över personer som äger skog i Finland. Informationen har delats upp enligt landskapen där skogsägarna bor, och man kan se på statistiken också enligt areal eller kön. Statistiken uppdateras två gånger om året.
25.3.2020
Finlands skogscentral övervakar med satellitbilder och fältgranskningar att avverkningarna av skog sker enligt lagen. Från och med i fjol har granskningarna riktats in på genomförda avverkningar och speciellt kritiska objekt, till exempel avverkningar i närheten av vattendrag. I fjol upptäcktes över hundra misstänkta överträdelser av skogslagen i olika delar av landet.
17.3.2020
Från och med 18.3.2020 kan du besöka Skogscentralens kontor i Rovaniemi, Kajana, Uleåborg, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä, Tammerfors, Seinäjoki, Åbo, S:t Michel, Kouvola, Lahtis och Helsingfors enbart om du bokar tid på förhand.
16.3.2020
Skogen gallras i enlighet med skogsvårdsrekommendationerna för att den ska kunna växa till ett högklassigt och värdefullt bestånd som genererar virkesinkomster. Man kan påverka inkomsterna både genom gallringsmetoden och gallringsstyrkan. Om man gallrar för kraftigt blir skogen känslig för skador, vilket kan försämra lönsamheten.
27.2.2020
I år betalas cirka 1,4 miljoner euro i ersättningar till skogsägare för skador som älgar och andra hjortdjur gjort i skogen. Ersättningarna minskade med 0,6 miljoner euro jämfört med vad som betalades i fjol. Finlands skogscentral betalar ersättningarna till skogsägarna utifrån de skadevärderingar som gjorts föregående år. I år betalas ersättningarna tidigare än vanligt, redan i februari.
5.2.2020
Näringsidkare inom skogsbruket ska lämna in skattedeklarationen till Skatteförvaltningen senast 2.3.2020. Datumet gäller också de skogsägare som inte är momsskyldiga. Skogsägare som bedriver jordbruk eller näringsverksamhet ska lämna in sin skogsskattedeklaration senast 2.4.2020. De som är permanent bosatta utomlands ska lämna in skogsskattedeklarationen i maj samtidigt som de lämnar in sin personliga förhandsifyllda skattedeklaration.
30.1.2020
Anmälningarna om användning av skog visar att avverkningsplanerna minskade med en fjärdedel 2019 jämfört med 2018. Framför allt minskade de planerade förnyelseavverkningarnas areal och mängden stock från dem. Också mängden massaved minskade, men arealen för de skogsvårdsmässigt viktiga gallringsavverkningarna hölls på ungefär samma nivå som året innan.
16.1.2020
År 2019 betalade Finlands skogscentral 49,9 miljoner euro i finansiering för hållbart skogsbruk, vilket var 0,3 miljoner euro mer än under året innan. Staten hade budgeterat 55,9 miljoner euro för Kemera-stöden. Av stödet till virkesproduktionen förblev 6,5 miljoner euro oanvänt. Totalt 5,8 miljoner euro betalades ut i form av stöd för naturvårdsprojekt och i form av miljöstöd.
13.1.2020
Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet har inlett det gemensamma projektet Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi – Övergivna åkrar och före detta torvtäkter blir kolsänkor genom beskogning. Genom att beskoga gamla torvtäkter och åkrar ökar man skogsarealen och därmed kolbindningen, vilket är viktigt i arbetet mot klimatförändringen.
10.12.2019
Finländarna skaffar omkring 1,5 miljoner julgranar i år. Granar från odlingar och skogen är i år friska och av god kvalitet och barrar inte så mycket.
28.11.2019
Finlands skogscentral har med riktade fältgranskningar utrett hur man i avverkningar har lämnat naturvårdsträd och skyddszoner kring vattendrag. Skogscentralen utnyttjar jämförande satellitbilder som hjälp i övervakningen av avverkningar och i riktandet av granskningarna. Med de nya metoderna kan man noggrannare övervaka hur skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer bevaras i avverkningar i ekonomiskogar.