Landskapens skogsråd

Landskapens skogsråd främjar det regionala samarbetet mellan de skogsbaserade näringarna och skogssektorn. Det finns fjorton skogsråd och deras mandatperiod är fyra år. Skogsrådens medlemmar representerar skogssektorns aktörer, den offentliga förvaltningen, medborgarorganisationer och intressentgrupper. Skogsråden ansvarar också för de regionala skogsprogrammen.

Skogsrådens uppgifter:

 • De regionala skogsråden främjar det regionala samarbetet mellan de skogsbaserade näringarna och skogssektorn.
 • Skogsråden gör upp regionala skogsprogram i brett samarbete samt följer och främjar verkställandet av dem i samarbete med andra aktörer på området.
 • Skogsråden drar upp linjerna för hur finansieringen av hållbart skogsbruk ska riktas in på området och tar vid behov ställning till program och planer som är viktiga för skogssektorn.
 • Skogsråden upprätthåller skogsbrukets synlighet och relevans och tar initiativ i samband med utvecklandet av näringar som bygger på skogen.

Till skogsråden hör högst 15 medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant. Medlemmarna måste ha bred expertis inom utvecklandet av de näringar som anknyter till landskapets skog och frågor som har med skogarnas ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet att göra.

Jord- och skogsbruksministeriet utser skogsråden för fyra år i taget utgående från Skogscentralens förslag. De nuvarande skogsrådens mandatperiod sträcker sig till 14.5.2019.

Serviceområdenas regiondirektörer och cheferna för näringstjänsterna deltar i valet av de som väljs in i skogsråden. Om en medlem avgår överväger Skogscentralen om förslag på ersättare ska begäras eller om skogsrådet fortsätter med färre medlemmar. Skogscentralen föreslår nya medlemmar och suppleanter till Jord- och skogsbruksministeriet.

Skogsrådens medlemmar väljs utgående från särdragen och aktörsprofilen i varje område. Medlemmarna representerar aktörer bland annat från följande grupper:

 • skogsindustrin
 • skogsägare
 • Skogscentralen (personalens representant)
 • maskinföretagare
 • träföretagare
 • transportföretagare
 • handelskammaren
 • energiindustrin
 • ungdomsorganisationer
 • NTM-centralen
 • Viltcentralen
 • Forststyrelsen
 • landskapsförbundet
 • riksdagsledamöter
 • medborgarorganisationer (miljöorganisationer, rekreationsanvändare med mera)
 • regionala specialgrupper (renbeteslag, sametingen med mera)
 • medier (Yle, regionala tidningar)
 • universitet och forskningsinstitut

Norra serviceområdet

 • Kajanaland: ordförande Asko Piirainen, vice ordförande Vesa Härkönen
 • Norra Österbotten: ordförande Matti Pahkala, vice ordförande Maria Isolahti
 • Lappland: ordförande Samuli Kokkoniemi, vice ordförande Heli Viiri

Östra serviceområdet

 • Mellersta Finland: ordförande Johannes Leppänen, vice ordförande Pauli Rintala
 • Norra Savolax: ordförande Tapani Tolppanen, vice ordförande Jukka Hujala
 • Norra Karelen: ordförande Pasi Pitkänen, vice ordförande Päivikki Otronen

Västra serviceområdet

 • Sydvästra Finland (Egentliga Finland, Satakunta): ordförande Erkki Haavisto, vice ordförande Pasi Heino
 • Birkaland: ordförande Antti Teivaala, vice ordförande Päivi Kiviranta
 • Södra och mellersta Österbotten: ordförande Timo Lankila, vice ordförande Jukka Vainionpää

Sydöstra serviceområdet

 • Sydöstra Finland (Kymmenedalen, Södra Karelen): ordförande Eero Kivistö, vice ordförande Esa Korhonen
 • Södra Savolax: ordförande Sari Lantta, vice ordförande Timo Leskinen

Södra serviceområdet

 • Österbotten: ordförande Anders Lillandt, vice ordförande Jan Slotte
 • Tavastland(Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland): ordförande Eine Rosenberg – Riihimäki, vice ordförande Jussi Joensuu
 • Nyland: ordförande Heli Rissanen, vice ordförande Esa Nykänen

Lagstiftning kring skogsråden

 
(6§ Skogsråden på landskapsnivå och deras uppgifter)
 
 
(2 kap. Skogsråden på landskapsnivå
7 § Namn och verksamhetsområden för skogsråden på landskapsnivå
8 § Tillsättande av skogsråd på landskapsnivå och andra förfaranden
9 § Konstituering och verksamhet av skogsråden på landskapsnivå
 
4 a § (15.4.2005/232) Sammansättningen av organ inom den offentliga förvaltningen och organ som utövar offentlig makt