Landskapens skogsråd | Skogscentralen

Landskapens skogsråd

Landskapens skogsråd främjar det regionala samarbetet mellan de skogsbaserade näringarna och skogssektorn. Det finns fjorton skogsråd och deras mandatperiod är fyra år. Skogsrådens medlemmar representerar skogssektorns aktörer, den offentliga förvaltningen, medborgarorganisationer och intressentgrupper. Skogsråden ansvarar också för de regionala skogsprogrammen.

Skogsrådens uppgifter:

 • De regionala skogsråden främjar det regionala samarbetet mellan de skogsbaserade näringarna och skogssektorn.
 • Skogsråden gör upp regionala skogsprogram i brett samarbete samt följer och främjar verkställandet av dem i samarbete med andra aktörer på området.
 • Skogsråden drar upp linjerna för hur finansieringen av hållbart skogsbruk ska riktas in på området och tar vid behov ställning till program och planer som är viktiga för skogssektorn.
 • Skogsråden upprätthåller skogsbrukets synlighet och relevans och tar initiativ i samband med utvecklandet av näringar som bygger på skogen.

Till skogsråden hör högst 15 medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant. Medlemmarna måste ha bred expertis inom utvecklandet av de näringar som anknyter till landskapets skog och frågor som har med skogarnas ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet att göra.

Jord- och skogsbruksministeriet utser skogsråden för fyra år i taget utgående från Skogscentralens förslag. De nuvarande skogsrådens mandatperiod började 15.5.2019.

Serviceområdenas regiondirektörer och cheferna för näringstjänsterna deltar i valet av de som väljs in i skogsråden. Om en medlem avgår överväger Skogscentralen om förslag på ersättare ska begäras eller om skogsrådet fortsätter med färre medlemmar. Skogscentralen föreslår nya medlemmar och suppleanter till Jord- och skogsbruksministeriet.

Skogsrådens medlemmar väljs utgående från särdragen och aktörsprofilen i varje område. Medlemmarna representerar aktörer bland annat från följande grupper:

 • skogsindustrin
 • skogsägare
 • Skogscentralen (personalens representant)
 • maskinföretagare
 • träföretagare
 • transportföretagare
 • handelskammaren
 • energiindustrin
 • ungdomsorganisationer
 • NTM-centralen
 • Viltcentralen
 • Forststyrelsen
 • landskapsförbundet
 • riksdagsledamöter
 • medborgarorganisationer (miljöorganisationer, rekreationsanvändare med mera)
 • regionala specialgrupper (renbeteslag, sametingen med mera)
 • medier (Yle, regionala tidningar)
 • universitet och forskningsinstitut

Skogsrådens medlemmar

Skogsrådens ordförande

Norra serviceområdet

 • Lappland: ordförande Samuli Kokkoniemi (MTK metsälinja), vice ordförande Sami Tossavainen (Viltcentralen) 
 • Norra Österbotten: ordförande Matti Pahkala (Pohjois-Pohjanmaan liitto), vice ordförande Arto Tolonen (Forststyrelsen)

Östra serviceområdet

 • Mellersta Finland: ordförande Pauli Rintala (MTK), vice ordförande Kai Laaja (Metsä-Multia)
 • Norra Karelen: ordförande Harri Välimäki (Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala), vice ordförande Päivikki Otronen (MTK metsälinja)
 • Norra Savolax: ordförande Jukka Hujala (MTK), vice ordförande Jari Mutanen (NTM-centralen i Norra Savolax)

Västra serviceområdet

 • Södra och mellersta Österbotten: ordförande Kyösti Marttila (skogsägare), vice ordförande Leena Rinkineva-Kantola (NTM-centralen i Södra Österbotten)
 • Sydvästra Finland (Egentliga Finland, Satakunta): ordförande Erkki Haavisto (skogsägare), vice ordförande Pasi Heino (Koneyrittäjien liitto ry)
 • Birkaland: ordförande Antti Teivaala (skogsägare), vice ordförande Heli Mutkala (MTK metsälinja)

Sydöstra serviceområdet

 • Södra Savolax: ordförande Sari Lantta (skogsägare), vice ordförande Timo Leskinen (MTK metsälinja) 
 • Sydöstra Finland (Kymmenedalen, Södra Karelen): ordförande Eero Kivistö (skogsägare), vice ordförande Mika Jormakka (Koneyrittäjien liitto ry)

Södra serviceområdet

 • Nyland: ordförande Ahti Hurmalainen (Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry), vice ordförande Merja Heikkilä (MTK metsälinja)
 • Tavastland (Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland): ordförande Eine Rosenberg-Riihimäki (Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme), vice ordförande Petri Tahvanainen (Metsäteollisuus ry)

Lagstiftning kring skogsråden

 
(6§ Skogsråden på landskapsnivå och deras uppgifter)
 
 
(2 kap. Skogsråden på landskapsnivå
7 § Namn och verksamhetsområden för skogsråden på landskapsnivå
8 § Tillsättande av skogsråd på landskapsnivå och andra förfaranden
9 § Konstituering och verksamhet av skogsråden på landskapsnivå
 
4 a § (15.4.2005/232) Sammansättningen av organ inom den offentliga förvaltningen och organ som utövar offentlig makt

.