Lämna viltbuskage | Skogscentralen

Lämna viltbuskage

Mer information

Riitta Raatikainen
tf. ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Du kan också ge respons och utvecklingsförslag till henne.

Viltcentralens fältinstruktion för viltvänlig skogsvård.

Viltcentralens arbetsinstruktioner för viltvänlig skogsvård.

Naturhänsyn vid avverkningar, rapport från Sveriges lantbruksuniveristet.

 • Viltbuskagen är grupper av träd och underväxt som vi lämnar vid skogsbruksåtgärder. Storleken kan variera från en grupp på några träd till en dryg ar.
 • I viltbuskaget lämnar vi underväxt och träd av olika storlek och olika trädslag.
 • Vi lämnar viltbuskage för att den växande skogen ska hållas lämplig för djur, speciellt för hönsfåglar. Tack vare viltbuskagen kan djuren hitta både föda och skydd i skogen.
 • Granen är det viktigaste trädslaget i viltbuskaget eftersom det erbjuder det bästa skyddet. Viltbuskaget är värdefullt för viltet och den biologiska mångfalden när det består av flera olika trädslag och kronskikt.

Slyröjning och röjning

 • Beståndsmässigt lämpliga viltbuskage finns vanligen till exempel i fuktiga sänkor och nära beståndets kanter. Det är lämpligt med 4–5 viltbuskage per hektar och de ska lämnas orörda.
 •  Viltbuskagen minskar på plantbeståndsvårdens kostnader motsvarande sin areal.
 •  Inkomstbortfallet blir litet när man lämnar viltbuskagen på ställen som är svåra för virkesdrivningen eller ställen där tillväxten är liten.
 •  Viltbuskagen inverkar inte på Kemera-stödet för plantbeståndsvård när deras andel är under 10 procent av den totala arealen.
Det är lämpligt med 4–5 viltbuskage per hektar. Viltbuskagen inverkar inte på Kemera-stödet.

 

Beståndsvårdande avverkningar

 • Det är lämpligt med 4–5 viltbuskage per hektar och de ska lämnas utanför förröjningen och gallringen. Vid förröjningen betyder det här ungefär ett viltbuskage per sågad röjsågstank.
 • Viltbuskagen minskar på kostnaderna för förröjningen motsvarande sin areal. Om viltbuskagens medelareal är 0,5 ar, så täcker 4 viltbuskage 2 procent av en hektar. På den arealen blir produktionen av timmer lägre än på området runtomkring.
 • Det marknadsdugliga beståndet som vuxit i viltbuskagen kan utnyttjas vid senare avverkningar.
 • Inkomstbortfallet blir litet när vi lämnar viltbuskagen på ställen som är svåra för virkesdrivningen eller där tillväxten är liten

Bild 3. Ett viltbuskage vid kanten av en gallrad figur.

Bild 4. På det här stället behövs ingen förröjning.

Förnyelseavverkning

 • Det är bra att lämna 4–5 viltbuskage med underväxt per hektar och de ska lämnas utanför hyggesrensning och förnyelseåtgärder. Vid avverkningen tar man ut det grova virket om det inte är fråga om en grupp av naturvårdsträd.
 • Viltbuskagen minskar förnyelsekostnaderna motsvarande sin areal.
 • Inkomstbortfallet blir litet när vi lämnar viltbuskagen på ställen som är svåra att förnya eller där tillväxten är liten.

.