Lag om system för skoglig information

Mer information

De uppgifter i datasystemet som gäller privata personer bildar ett personregister som kallas Finlands skogscentrals system för skoglig information.

Vad används personuppgifterna till?

Skogscentralen använder personuppgifterna för hanteringen av offentliga förvaltningsuppgifter, såsom uppdatering av uppgifter om skogstillgångar, rådgivning till enskilda skogsägare, utbildning och information, förvaltningsärenden som kommer an på Skogscentralen, planerings- och utredningsuppgifter samt olika uppgifter som främjar skogsbaserade näringar, skogens biologiska mångfald och annat miljöskydd.

Du kan kontrollera dina uppgifter i skogsdatasystemet

Var och en har rätt att få veta vilka uppgifter skogsdatasystemet innehåller om honom eller henne. Uppgifterna kan begäras med en egenhändigt undertecknad blankett eller med ett fritt formulerat brev till Skogscentralen.

Var och en har också rätt att kräva att felaktiga uppgifter om honom eller henne korrigeras utan obefogat dröjsmål. De nya e-tjänsterna gör det lättare att få information och hantera ärenden.

Du kan förbjuda att kontaktuppgifter lämnas ut för direktmarknadsföring

Uppgifter om fysiska personer i skogsdatasystemet får lämnas ut på de villkor som stadgats i personuppgiftslagen och i skogsdatalagen. Markägarens kontaktuppgifter kan lämnas ut för skogsbruksrelaterad direktmarknadsföring och för opinions- och marknadsundersökningar, om markägaren inte har förbjudit detta separat. Som kontaktuppgift kan därvid även utlämnas telefonnumret för telefonmarknadsföring, dock inte till exempel för elektronisk direktmarknadsföring som sker i form av text- eller bildmeddelanden.

Markägaren kan förbjuda utlämnande av sina kontaktuppgifter för skogsbruksrelaterad direktmarknadsföring eller för opinions- och marknadsundersökningar med den bifogade blanketten eller genom att på annat sätt meddela till Skogscentralen om detta. Möjligheten att förbjuda utlämnande av kontaktuppgifter gäller endast fysiska personer. Förbudet kan återtas genom att meddela detta till Skogscentralen.

För utlämnande av uppgifter om skogstillgångar behövs i allmänhet markägarens samtycke

För utlämnande av uppgifter om skogstillgångar behövs i allmänhet markägarens samtycke. Uppgifter kan emellertid lämnas ut till exempel för forskning eller för hantering av lagstadgade uppgifter utan skogsägarens samtycke. För skogsbruksrelaterad direktmarknadsföring kan förutom kontaktuppgifterna även uppgifter om skogstillgångar jämte lägesdata lämnas ut, om markägaren ger sitt samtycke till detta. Ett givet samtycke kan återtas när som helst genom att meddela detta till Skogscentralen. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2012.

Lag om system för skoglig information i ett nötskal

  • Skogscentralens datasystem och de uppgifter som lagras där ändrade inte när lagen trädde i kraft.
  • Lagen gäller hanteringen av privata skogsägares (fysiska personers) skogsdata på Skogscentralen.
  • Privata skogsägares skogsdata är personuppgifter och för behandlingen av sådana gäller huvudsakligen samma begränsningar som för andra personuppgifter.
  • Skogscentralen kan lämna ut skogsdata endast under de förutsättningar som stadgas i lagen. Den viktigaste förutsättningen är skogsägarens samtycke till utlämnande av uppgifterna.
  • En privat skogsägare kan förbjuda utlämnande av kontaktuppgifterna för direktmarknadsföring och för opinions- och marknadsundersökningar.
  • Med en privat skogsägares samtycke kan Skogscentralen för direktmarknadsföring förutom kontaktuppgifterna lämna ut uppgifter om skogstillgångar jämte lägesdata.