Klimatförändringen och skogsvård | Skogscentralen

Klimatförändringen och skogsvård

Mer information

Markku Remes
ledande expert på skogsvård
tfn 029 432 4938
markku.remes(at)skogscentralen.fi

Meteorologiska institutet förutspår att klimatförändringen i framtiden kommer att ha störst inverkan i Finland och andra nordliga områden. Både sommar- och vintertemperaturerna stiger och på vintrarna märks effekten ännu tydligare än på somrarna. Skogarna i Finland gynnas under de kommande årtiondena av de stigande temperaturerna och den ökade koldioxidmängden men samtidigt ökar risken för skogsskador eftersom extrema väderfenomen blir vanligare.

Gallra innan stammarna blir klena

Skogsägare borde vara beredda på att kraftiga vindar och rikligt med blötsnö orsakar påfrestning för träden. Vind- och snöskador kan begränsas genom effektiv plantskogsvård och gallring av beståndet. Då blir stammarna grova och starka och kronan bildar starka, tjocka kvistar. De här träden klarar bättre av snöns tyngd.

Undvik kraftiga gallringar och välj trädslag enligt ståndort

Vindskador kan förebyggas genom att inte gallra alltför kraftigt samt genom att kalavverka så att backar och mjuk mark tas i beaktande med målet att vinden så lite som möjligt ska påverka skogen vid utkanten av kalavverkningen.

Prognoser tyder på att de kraftiga regnen ökar och det kan orsaka översvämningar på sina håll. Å andra sidan ökar torkan under sommarmånaderna. Det blir därför viktigare att i skogsbruket ta i beaktande olika trädslags framgång på olika ståndorter. Gran ska inte odlas på mark som är känslig för översvämning och inte heller på klippig mark eller på grovmo som riskerar att torka ut. Lövträd, speciellt glasbjörk tål översvämningar bra. Tall klarar sig bra på torrare mark.

Blandskog är bäst

När klimatet blir varmare blir förhållandena gynnsammare för insekternas fortplantning. Främmande arter klarar också bättre än förut av den finska vintern. Speciellt känslig för skadeinsekter är granen, men också tallen och lövträden drabbas av skadeinsekter. Odlar du blandskog minskar du risken som skadeinsekterna medför, eftersom en epidemi som drabbar ett trädslag då inte förstör stora skogsområden.

.