Skip to main content

Kampanj: Fixa min skog

Finns det klenträd att ta till vara i din skog? Lämna in en stödansökan till Skogscentralen, så kan du vinna ett presentkort på 1 000 euro.

Flygfoto – en maskin gallrar ung skog

Skogen kan överraska med sin tillväxt

I unga gallringsskogar är tillväxten som störst, och ibland kan de överraska med sin tillväxt. Plantskogen kan under årens lopp ha utvecklats till ett objekt som behöver vård av ungskog eller en förstagallring, med möjlighet att ta tillvara klenträd till energived. Har du kollat behovet av vård och möjligheterna att avverka i din skog på sistone? Ta en titt på din skog!

Sköt skogsärenden i MinSkog.fi

Närmare uppgifter och mångsidiga kartor över din skog hittar du när du loggar in i den avgiftsfria tjänsten MinSkog.fi. I MinSkog.fi kan du göra anmälan om användning av skog eller kemera-ansökningar, och där finns också information om aktörer som erbjuder skogstjänster. I MinSkog.fi kan du ge aktörer lov att se dina skogsdata och erbjuda dem arbetsobjekt.

Skogsvård ger många fördelar

När man vårdar skogen så att unga träd har rum att växa i grovlek ökar produktiviteten och de framtida rotprisinkomsterna. Ökat växtrum stärker också beståndets livskraft och motståndskraft mot skador.

Skogsvårdsåtgärder vidtas i rätt tid för att producera högklassig träråvara, som kan förädlas till många olika slags träbaserade produkter. Med dem kan man ersätta material av fossila råvaror och samtidigt binda kol i slutprodukterna. När det är som bäst är kolet bundet i träprodukterna i flera decennier, till exempel i träkonstruktioner.

Genom att samla ihop klenträd tar man vara på skogsenergi, som det kommer att finnas allt mer efterfrågan på inom en nära framtid, då vi minskar användningen av fossila bränslen och från energianvändning av torv.

I Finland får man råvara till skogsenergi på ett både kostnadseffektivt och hållbart sätt från träförädlingens och skogsvårdens sidoflöden.

Det finns mycket man kan göra för att trygga naturvärdena i ekonomiskog. Största delen av skogarna i Finland är ekonomiskog, så naturhänsynen i skogsbruket har stor betydelse. 

Skogsmaskin arbetar i ung, somrig skog.

 

Skogsägare, du bestämmer!

När du fattar beslut om din skog är det bra att beakta följande: .

  • Som skogsägare bestämmer du själv om avverkningar och skogsvård i din skog, om naturvårdsåtgärder och när och hur arbetet utförs – eller så kan du välja att låta skogen utvecklas naturligt.
  • Genom att vårda skogen stärker du tillväxten av grovt virke, som är viktigt för kolbindningen. Samtidigt blir skogen tåligare mot skador.
  • Som skogsägare kan du främja den biologiska mångfalden och vattendragens tillstånd genom att ta hänsyn till naturen i allt skogsbruk.
  • Enligt skogsvårdsrekommendationerna ska man vid avverkningar och skogsvårdsarbete lämna naturvårdsträd, död ved, skyddszoner vid vattendrag samt skydds- och födoplatser för viltet. Blandskog bör gynnas. 

Presentkort på 1 000 euro lottas ut

Privata skogsägare har möjlighet att söka stöd för hopsamling av klenträd av Skogscentralen. Stödansökan ska lämnas in innan man påbörjar arbetet.

Om du som skogsägare själv eller via en aktör lämnar in en ansökan om vård av ungskog och hopsamling av klenträd till Skogscentralen senast 31.12.2021 har du möjlighet att delta i utlottningen av ett presentkort till ett värde av tusen euro. Skogscentralen granskar de ansökningar som kommer in, och bara godkända ansökningar är med i utlottningen.

Presentkortet ger vinnaren, som ska nämnas som skogsägare i stödansökan, möjlighet att köpa skogsvårds- eller naturvårdstjänster till ett värde av högst tusen euro (inklusive 24 % moms) av en valfri företagare eller organisation som är registrerad i MinSkog.fi-aktörstjänsten. Utlottningsregler.

Fixa min skog-evenemang

Kom och hör mer om vård av unga skogar och drivning av klenträd på våra Fixa min skog-evenemang. Evenemangen och ytterligare information om dem hittar du i vår evenemangskalender.

Fixa min skog-webbinarierna kan du se i efterskott i Youtube och evenemangens presentationer finns i Mappi.

Mer information