Främja naturvärden på kantzoner mot åker | Skogscentralen

Främja naturvärden på kantzoner mot åker

Mer information

Riitta Raatikainen
t.f. ledande expert på naturvård
tfn 050 314 04 40
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi
Du kan också ge respons och utvecklingsförslag till henne.

• Kantzonen mellan åker och skog kan påminna om en öppen äng, vara halvöppen hagmark eller ett slutet och flerskiktat bestånd.
• Åkerkanterna erbjuder föda, skydd och boplatser till vilt, fåglar, pollinerande insekter och till rovdjur som äter skadedjur. På öppna och solexponerade fläckar som vetter mot söder trivs många torrängsväxter och dagfjärilar.

Slyröjning och röjning

• Huvudmålet med att sköta de trädbevuxna kantzonerna och skogsholmarna på åker är att öka skiktningen i träd- och buskskiktet och bevara artrikedomen.
• Mot åkerkanten främjar man vid slyröjning och röjning lågväxande träd och buskar. Speciellt viktiga är arter med bär eller nötter så som rönn, hägg, brakved, ek och hasselbuske.
• Träd och buskar ska röjas bort från stenhögar och stengärdsgårdar.
• Kantzonen mot åkern kan utnyttjas som plats för naturvårdsträd, antingen i långsmala eller i rundare grupper.

Bild 1. Lövträden beskuggar åkern mindre än barrträd, så skörden på åkern blir bättre när man gynnar lövträd.
Bild 2. Träd och buskar av olika arter ger variation i landskapet.

Beståndsvårdande avverkningar

• Vid gallringen lämnas lågväxande träd och buskar längs åkerkanten. Speciellt viktiga är arter med bär eller nötter så som rönn, hägg, brakved, ek och hasselbuske.
• Kantzonen mot åkern kan utnyttjas som plats för naturvårdsträd, antingen i långsmala eller rundare grupper.
 

Bild 4. Träd och buskar av olika arter ger variation i landskapet.

Förnyelseavverkning

• Vid förnyelseavverkningen lämnas lågväxande träd och buskar längs åkerkanten. Speciellt viktiga är arter med bär eller nötter så som rönn, hägg, brakved, ek och hasselbuske.
• Kantzonen mot åkern kan utnyttjas som plats för naturvårdsträd, antingen i långsmala eller rundare grupper.
 

Bild 5. Spara ett mångsidigt buskskikt vid förnyelsen av kantskogen.
Bild 6. Träd och buskar av olika slag ger variation i landskapet.

.