Förnyelseavverkning | Skogscentralen

Förnyelseavverkning

Mer information

Markku Remes
ledande expert på skogsvård
tfn 029 432 4938
markku.remes(at)skogscentralen.fi

Vid förnyelseavverkning frigörs utrymme för nästa trädgeneration. Förnyelseavverkning görs oftast maskinellt. Förnyelseavverkning är den åtgärd som ger den största ekonomiska avkastningen.

Den lämpligaste tidpunkten är en kompromiss mellan de ekonomiska och biologiska faktorerna och skogsägarens mål. De sista tillväxtåren ökar timrets andel. Men på samma gång finns det till exempel i åldrande granskogar en ökad risk för stubbröta och röta i stammen.

Ekonomiskt sett är det lönsamt att förnya trädbeståndet när volymtillväxten har avstannat. I MinSkog.fi kan du se om du har lämpliga förnyelseobjekt i din skog. Åtgärdsförslagen följer Tapios Råd i god skogsvård.

I en likåldrig skog beror avverkningssättet på trädslaget och på huruvida man avser att förnya skogen på naturligt sätt eller genom odling. Vid skogsbruk i olikåldriga bestånd förnyas skogen genom att man drar fördel av underväxten och hugger luckor.

Innan åtgärder vidtas ska förnyelseavverkningen anmälas till Skogscentralen med en anmälan om användning av skog.

Kalhuggning

Kalhuggning görs när skogen ska förnyas genom odling. Kalhuggning är oberoende av trädslag och ståndort.

Vid kalhuggning avverkas det gamla beståndet i hela området. Kvar lämnas vanligtvis endast enskilda grupper av sparträd som främjar mångfalden i skogen och uppkomsten av rötträd. Ibland väljer man dock att driva stubbar och avverkningsavfall för energibruk. Efter kalhuggning lönar det sig oftast att bearbeta marken. Det nya plantbeståndet sås eller planteras.

Avverkning i fröträdsställning

Genom avverkning i fröträdsställning kan man förnya tall- och björkdominerade skogar på naturlig väg.

Friska härskande träd som är av bra kvalitet och har fina kronor lämnas kvar i avverkningsområdet – 20–100 träd per hektar. Det lönar sig att planera avverkningarna till år med bra fröskörd. Markberedning ger jämna och täta plantskogar.

När det börjat växa plantor i det förnyade området avlägsnas fröträden för att plantbeståndet ska kunna utvecklas jämnt. Avverkningen av fröträdlyckas bäst när den utförs på vintern när plantorna är täckta av snö.

Avverkning i skärmställning

Avverkning i skärmställning är en naturlig metod att förnya granskogar. Metoden består av flera faser och lyckas närmast på torvmarker.

Förnyelsen påbörjas redan tio år före slutavverkningsskedet genom att gallra beståndet mycket glest. Om det uppkommer livskraftiga och utvecklingsdugliga granplantor på området kan den egentliga avverkningen i skärmställning utföras. På området kvarlämnas 100–300 fröträd per hektar av bra kvalitet. Den granplantskog som uppkommit under skärmträden skadas alltid när skärmträden tas bort. Därför bör det finnas rikligt med plantor.

Kant- och teghuggning

Kant- och teghuggning är en avverkningsmetod som tar sikte på naturlig förnyelse. Skogskanten avverkas i tegar om 25 meter i kantskogen. Denna avverkningsmetod tillämpas främst på momarker i Norra Finland och på bördiga torvmarker i Södra Finland, till exempel i kärrsvackor.

Luckhuggning

Vid luckhuggning avverkas skogen i små luckor som är högst 0,3 hektar stora kalhyggen. Förnyelse sker på naturlig väg. En blandning av lövträd eftersträvas i syfte att motverka grandominans i olikåldriga bestånd.

Avverkning på särskilda områden

Enligt 5b § i skogslagen har skogsägaren rätt att vårda och använda sina skogar genom sådana avverkningssätt som beaktar skogens mångfald, landskapet och mångbruket av skogen. Specialavverkningar görs oftast i områden med särskild betydelse för landskapet eller mångfalden, såsom på kala och soliga sluttningar, eller i områden som är betydande med hänsyn till mångbruket av skogarna, såsom längs frilufts- och rekreationsleder.

Förutsättningarna i 5b § i skogslagen uppfylls även på platser där det förekommer sällsynta växt- eller djurarter. Skog som används till forskning, undervisning eller något annat särskilt ändamål får behandlas på det sätt som användningsändamålet förutsätter.

Ett avvikande avverkningssätt med motiveringar ska anges på anmälan om användning av skog. Anmälan ska lämnas in till Skogscentralen senast 10 dagar innan åtgärderna vidtas.

.