Fornlämningar | Skogscentralen

Fornlämningar

Mer information

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Fornlämningar är kvarlevor från förhistorisk och historisk tid som påträffas i naturen. En del fornlämningar är väl synliga, medan många andra vuxit igen eller täckts av vegetation eller jord.

I kustregionerna är det vanligt med olika stenrösen som kan härstamma till exempel från sjöfarten eller andra näringar i skärgården. I västra och södra Finland förekommer det gravrösen från brons- och järnåldern.

Boplatser från stenåldern är svårast att upptäcka i omgivningen, men sådana har dokumenterats i hela landet. Till fornminnen räknas också gamla farleder och historiska försvarsutrustningar.

Fornminnen har skyddats i lag och objekten ska skonas till exempel från markberedning eller avgränsas utanför skadliga avverkningsområden. Ibland kan objekten dra fördel av skogsvården. Genom avverknings- och röjningsåtgärder kan man få övervuxna objekt att framträda bättre. Uppgifter om påträffade fornminnen har samlats i Museiverkets register över fornlämningar. Att koppla registeruppgifterna till MinSkog.fi-tjänsten är under planering.

Förutom förhistoriska fornminnen rekommenderas det att man vid användningen av skogen även bevarar andra objekt som tryggar kulturarvet i skogarna, såsom tjärdalar, stengärdsgårdar och stenugnar.

.