EU:s timmerförordning | Skogscentralen

EU:s timmerförordning

Målet med Europeiska Unionens timmerförordning är att stoppa användningen av olagligt avverkat timmer inom EU:s område. Virke är olagligt om det har behandlats i strid med den nationella lagstiftningen i ursprungslandet.

Förordningen gäller dels timmer och trävaror som importeras och dels timmer och trävaror som avverkas och tillverkas inom EU. Importören eller producenten ska med hjälp av ett system för tillbörlig aktsamhet (due diligence system, DDS) dokumentera att timmer och trävaror som släpps ut på marknaden är lagligt avverkade.

Timmers ursprung är känt i Finland

I Finland medför timmerförordningen inte några större ändringar i dokumenteringen av timmers och trävarors ursprung. Den befintliga tillsynen av skogslagen fungerar bra och den är ett tillräckligt omfattande system för tillbörlig aktsamhet för skogsägaren. En central del av tillsynen av skogslagen är anmälan om användning av skog som ska lämnas in till Skogscentralen senast två veckor innan avverkningen påbörjas.

En anmälan om användning av skog behöver inte göras om trädbeståndets medeldiameter understiger 13 centimeter. Även om sådana objekt kan producera energived, har den arbetsgrupp som Jord- och skogsbruksministeriet tillsatt inte ansett att det är motiverat att ändra avgränsningen. Vanligtvis är det frågan om skötsel av plantbestånd då volymen av virke är liten och då det till exempel är mycket osannolikt att naturobjekt förstörs.

Förordningen gäller också produkter av trä

Förordningen tillämpas både på råvirke och på produkter som har tillverkats av trä, t.ex. plywood, kartong, möbler, pappersmassa och papper när de släpps ut på EU:s marknad för första gången. Landsbygdsverket utöver tillsyn över förordningen.

Olagliga avverkningar är ett stort och växande globalt problem. De bidrar kraftigt till avskogning, klimatförändring och förluster för den biologiska mångfalden. De undergräver också laglydiga verksamhetsutövares konkurrensställning i både export- och importländerna och leder till avsevärda inkomstbortfall för staterna. Handeln med olagligt virke kan ha kopplingar till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller till väpnade konflikter.

.