Gå direkt till innehållet

Energi från skogen

Skogsägare! Gallra ungskogen så mår den bra.

Efterfrågan på skogsenergi ökar. I energiproduktionen används skogsflis, som till största delen tillverkas av klenvirke som tas tillvara när unga skogar gallras. Skogsenergins betydelse väntas växa ytterligare, eftersom den bidrar till försörjningsberedskapen och självförsörjningen inom energi, och kan ersätta de mest klimatskadliga fossila bränslena som olja, naturgas och stenkol.

Du vinner på att vårda din skog

Det lönar sig att sköta plantbestånden enligt rekommendationerna vid lämplig höjd. Om plantskogsvården försenas eller blir ogjord kan man förbättra beståndets skogsvårdsmässiga tillstånd genom ungskogsvård. En del av det unga beståndet kan tas till vara som klenvirke, som lämpar sig för energianvändning.

Läs mer om plantskogsvård och iståndsättning av unga skogar

Sök kemera-stöd

Du kan få kemera-stöd för vård av ungskog och hopsamling av klenträd.

Trygga den biologiska mångfalden

Bevara strukturdrag som är viktiga för mångfalden vid skogsvårdsarbeten.

Sköt skogsärenden i MinSkog.fi

Du kan göra anmälan om användning av skog eller ansöka om kemera-stöd i MinSkog.fi....

Kom med på skogsenergi-evenemangen

Kom och diskutera vård av ungskog och hopsamling av klenträd.

Skogsenergi

Energi från skogen är sett till kvantiteten den viktigaste energikällan i Finland. Efterfrågan på klimatsmart energi ökar när torv och fossila bränslen ska ersättas med förnybar energi.

Läs mer om skogsenergi

Framtidsrapporten ger företagare information om tillgång och efterfrågan på energived och om framtidsutsikterna i branschen.

Läs framtidsrapporten om skogsenergi