Drivningskvalitet | Skogscentralen

Drivningskvalitet

Mer information

Mer information om kriterierna för utvärdering av drivningskvalitet och om granskningar ger experter på finansiering och granskning vid Skogscentralen.

Fältgranskningsinstruktionerna:

Skogscentralens uppgift är att granska drivningskvaliteten som en del av övervakningen av skogslagen. Med drivningsspår avses det tillstånd trädbeståndet och marken är i efter virkesdrivningen. De åtgärder som utförs i skogen ska uppfylla både kraven i skogslagen och skogsvårdsrekommendationernas kvalitetskriterier.

Drivningsspåren granskas och utvärderas årligen på hela Skogscentralens område. För gallringarnas del granskas via urval utvalda gallringsobjekt och för energivedsgallringarnas del utvärderas utvalda objekt som avverkats maskinellt. Resultaten publiceras årligen i januari. Vid granskningarna iakttas Skogscentralens fältgranskningsinstruktion.

I fältinventeringarna granskas hur kraftigt och vilka trädslag man har gallrat, skador på bestånd och marken samt körstråkens avstånd och bredd. Den information man får från granskningarna utnyttjas bland annat i rådgivningen och då man utvecklar drivningsmetoderna.

Granskningsresultat:

Rapporterna är tillgängliga bara på finska.

.