Virke med bark måste köras bort från skogen före högsommaren | Skogscentralen

Virke med bark måste köras bort från skogen före högsommaren

Skogsägarna och virkesägarna måste se till att virket förs bort från skogen och vägkanterna inom de utsatta tider som definieras i skogsskadelagen, så att inte skadeinsekter kommer åt att sprida sig i skogen. Populationen av granbarkborrar som skadar granar var på väg att växa i fjol men vårens omväxlande väder har inte gynnat barkborrarnas svärmning på samma sätt som i fjol.

Granbarkborren trivs i skadade barrträd, vars mängd har ökat speciellt i Mellersta Finland och Södra Savolax på grund av att tung snö i vintras samlades på grenarna och orsakade skador på träden.

- Det blir troligtvis kvar mycket stamdelar i skogen också över sommaren för granbarkborrarna att föröka sig i. Det kommer att leda till att populationen växer i de här områdena under de närmaste åren, säger beredskapschef Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

Skogscentralen skickar i sommar brev åt skogsägare med information om objekt som är speciellt utsatta för granbarnborrens angrepp. Skogsägarna uppmanas fästa uppmärksamhet vid eventuella granbarkborreskador i skogen. Riskobjekten är markerade på kartan som kommer med brevet och syns också i Skogscentralens karttjänst.

Barkborren trivs i virkestravar och svaga träd

Barkborrarna, som är skadliga för barrträd, svärmar på våren när markytans temperatur stiger till ungefär tjugo grader. Under svärmningen slår sig barkborrarna ner i färska virkestravar och i bastskiktet på försvagade växande träd.

Efter högsommaren lämnar en ny, mångfaldigad, barkborregeneration träden och ger sig ut i den närliggande skogen. De träd och virkestravar där granbarkborren eller andra skadeinsekter haft sina bon bör föras bort innan den nya generationen sprider sig i omgivningen.

I södra Finland sprider sig den nya insektgenerationen tidigare än i norr. Utifrån det har man i skogsskadelagen satt upp olika datum för när virket ska vara borta från skogen och vägkanterna i olika delar av landet.

Enligt skogsskadelagen ska granarna transporteras bort från skogen till den del som överstiger 10 kubikmeter per hektar och tallar till den del som överstiger 20 kubikmeter per hektar. Skogsskadelagen gäller inte lövträd. Små mängder virke kan lämnas kvar i skogen för att öka naturens mångfald.

Mer information om kraven och tiderna för när virket ska vara bortfört finns på Finlands skogscentrals webbplats.

Mer information:
Yrjö Niskanen
beredskapschef
Finlands skogscentral
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 406 89 87
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

 

.