Vi söker aktörer att genomföra naturvårdsprojekt | Skogscentralen

Vi söker aktörer att genomföra naturvårdsprojekt

Skogscentralen öppnar årets andra ansökningsomgång för projekt för vård av skogsnaturen enligt lagen om hållbart skogsbruk 20.5.2019. Kemera-stöd beviljas för hyggesbränningar som befrämjar biologisk mångfald, för återställande av värdefulla livsmiljöer och för vattenvårdsarbeten.

Skogscentralen har berett naturvårdsprojekten och söker kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för planeringen och genomförandet av de naturvårdande åtgärderna.

När projektansökningen öppnats lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och verkställarna väljs enligt poängsättningen. Som grund för poängsättningen används pris- och kvalitetskriterier som är enhetliga i hela landet.

Om inga godtagbara ansökningar kommer in kan ansökningstiden förlängas, men man kan också besluta att inte verkställa ett projekt. Den aktör som valts ansöker själv om Kemera-finansiering för projektet.

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för naturvårdsarbetena. Skogscentralen övervakar projektet och ger råd i naturvård om det behövs.

Naturvårdsprojekt i åtta landskap

Objekt som är av största vikt för skogsnaturens mångfald och naturvården i skogar har valts till projektansökningen. Nu söker vi verkställare till 13 naturvårdsprojekt på olika håll i Finland.

I Kajanaland, Norra Savolax, Kymmenedalen och Södra Karelen söker vi aktörer att utföra hyggesbränningar. För vattenvårdsarbeten behövs verkställare i Kajanaland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland och Södra Karelen. Dessutom ingår projekt för att restaurera miljöer kring småvatten i Norra Karelen och Norra Österbotten.

Ansökningsomgången för naturvårdsprojekten startar 20.5.2019. Närmare uppgifter om samtliga projekt publiceras inom de närmaste tre veckorna på Skogscentralens webbplats.

Ansökningstiden för varje projekt är i allmänhet 3–4 veckor.

Mer information:
Riitta Raatikainen
Ledande expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 050 3140 440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Jarkko Partanen
chef, finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 3368 860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

.