Var fjärde skogsväg som har stötts med Kemera-medel behöver underhåll omedelbart | Skogscentralen

Var fjärde skogsväg som har stötts med Kemera-medel behöver underhåll omedelbart

Skogsägare tar inte hand om sina skogsbilvägar. Har man fått Kemera-stöd för att bygga en skogsväg är man skyldig att underhålla vägen i 10–15 år. En fjärdedel av vägarna hinner på tio år bli i så dåligt skick att de kräver omedelbar förbättring.

Skogscentralen granskade i år vägprojekt som har avslutats 2008. På under tio år hade en fjärdedel av vägarna blivit i så dåligt skick att de kräver omedelbara förbättringsåtgärder. För vägar som är i så dåligt skick bestämmer Skogscentralen ett datum för när förbättringen måste vara gjord varefter vägen granskas på nytt. För hälften av alla granskade vägar rekommenderar Skogscentralen skötselåtgärder.

Utgående från granskningsresultaten kan man konstatera att vägarna i södra och sydöstra Finland sköts sämst. I norra Finland fanns det minst behov av åtgärder för att förbättra vägarnas skick. De regionala skillnaderna syns i tabellen.

Vägarna behöver sladdas och gräset måste slås

Den mest typiska bristen som upptäcktes i granskningarna 2016 var att vägarna inte hade sladdats. Många vägar behöver också nytt grus.

- Man får inte glömma att sladda vägen. På det sättet håller vägen sin konvexa form och stommens dränering fungerar, säger Mika Nousiainen, ledande expert på torvmarksskogar och skogsvägar vid Finlands skogscentral.

På var fjärde väg som nu tilldelades en förbättringsuppmaning hade gräset på slänterna inte slåtts.

- Gräset borde slås med några års mellanrum, då går arbetet snabbt och blir inte så dyrt. Om gräset inte slås börjar det växa sly vid sidan av vägen. I värsta fall böjer sig det grova slyet under tung snö och då kan vägen inte användas, säger Nousiainen.

Det är också bra att årligen granska vägtrummorna. En skadad trumma kan göra hål i vägen och då är vägen inte längre trygg att använda.

- Ett bra knep för trummor som lätt fryser är att placera en slang i trumman så att slangens ändor kommer tillräckligt högt upp på båda sidorna. På våren kan man sedan hälla varmt vatten i slangen och så flödar vattnet igen bra i trumman, säger Nousiainen.

Vägens skick borde alltid granskas efter virkestransport.

Användbar skogsbilväg höjer värdet på stämplingsposten

Drivningsteknologin utvecklas och antalet stämplingsposter som kan drivas också när marken inte är frusen ökar. Det blir allt viktigare att skogsbilvägarna är i skick eftersom de allt oftare utgör en flaskhals för de fabriker som behöver virket.

Skogscentralen beviljar årligen Kemera-stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk för byggande av skogsbilvägar och grundlig förbättring av dem. Markägare som fått stöd enligt lagen som slutade gälla 2015 är skyldig att underhålla vägen i 15 år efter att stödet har betalats ut. Enligt den nuvarande lagen ska vägen underhållas i 10 år.

I fjol betalade Skogscentralen ut kring 10 miljoner euro i stöd för byggande av skogsväg och grundlig förbättring av skogsväg. Det resulterade i 167 kilometer nya skogsvägar och grundlig förbättring av 1 955 kilometer skogsväg.

Mer information ger:
Mika Nousiainen
ledande expert på torvkarsskog och skogsvägar
tfn 050 372 6641
mika.nousiainen(at)skogscentralen.fi

Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
tfn 050 406 8987
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.