Utlämnande av skoglig information till aktörer när utlämnandet grundar sig på en kundrelation eller ett medlemskap | Skogscentralen

Utlämnande av skoglig information till aktörer när utlämnandet grundar sig på en kundrelation eller ett medlemskap

Revideringen av lagen om skoglig information ger aktörer möjlighet att få offentliga uppgifter om privata skogsägare i tjänsten MinSkog.fi till exempel med anledning av en kundrelation eller ett medlemskap. Tidigare förutsatte det att aktörerna, med undantag av banker och andra finansiella institut, hade markägarens samtycke till utlämnandet av uppgifterna.

Utlämnandet av skoglig information med stöd av en kundrelation eller ett medlemskap förutsätter att Skogscentralen godkänner den angivna grunden för behandlingen av personuppgifterna och meddelar ett beslut om godkännandet. Förfarandet är detsamma som när ett samtycke lämnas in på papper till Skogscentralen och en teknisk anslutning öppnas i tjänsten MinSkog.fi på basis av samtycket.

De första samtyckena som grundar sig på en kundrelation har lagts till i tjänsten MinSkog.fi

Skogscentralen har fattat de tre första besluten om att godkänna en kundrelation som grund för en teknisk anslutning. Utifrån besluten registreras ett samtycke för kunden som baserar sig på kundrelationen, även om det handlar om en kundrelation som aktören har intygat att existerar. Kunden kan inte ändra statusen på denna typ av samtycken på samma sätt som vid samtycken som kunden gjort själv. En kund som upplever att kundrelationen har upphört och vill få bort det kundrelationsbaserade samtycket som visas i tjänsten MinSkog.fi måste kontakta aktören i fråga och be denne meddela Skogscentralens kundtjänst att samtycket ska tas bort.

Villkor för utlämnande av skoglig information till aktörer när utlämnandet grundar sig på en kundrelation eller ett medlemskap

För att skoglig information ska kunna lämnas ut till aktörer i tjänsten MinSkog.fi med utgångspunkt i en kundrelation eller ett medlemskap förutsätts att det så kallade anknytningskravet uppfylls, dvs. att det existerar en kundrelation, ett medlemskap eller något annat jämförbart förhållande mellan aktören och markägaren. Dessutom förutsätts att uppgifterna alltid behövs för ändamålet på det sätt som avses i personuppgiftslagen.

Skogscentralen bedömer att förutsättningarna uppfylls om något av följande villkor uppfylls:

  1. Det har funnits minst två händelser (t.ex. virkeshandel eller uppdrag) mellan skogsägaren och aktören under de senaste fem åren.
  2. Skogsägaren och aktören står i ett medlemskapsförhållande eller har ett långvarigt avtal om skogsbrukstjänster och därtill har det funnits en händelse under de senaste fem åren.
  3. Skogsägaren och aktören har ett pågående uppdrag.

Av aktören förutsätts en skriftlig begäran och en formbunden kundlista i filformat

Aktören kan med en fritt formulerad begäran be att en anslutning ska öppnas på basis av en kundrelation eller ett medlemskap. I begäran ska aktören motivera separat för varje enskild kundgrupp hur de ovan nämnda grunderna uppfylls. Den medföljande kundlistan (en Excel-fil) ska innehålla tillräckliga uppgifter om kunden för att Skogscentralen ska kunna passa in den tekniska anslutningen på rätt kund. I praktiken innebär detta kundens förnamn och efternamn i egna fält, adress, fastighetens eller fastigheternas registernummer, gärna också FO-numret.

Utifrån uppgifterna från aktören kör Skogscentralen en fördelning av samtycken till de rätta kunderna. Efter körningen skickar Skogscentralen ett meddelande till aktören om vilka kunder som samtycken markerades för och vilka inte. Aktören kan därefter skicka in en ny lista på de kunder som inget samtycke markerats för med kompletterade uppgifter för en ny körning. Det är alltså viktigt att aktörerna skickar in tillräckliga kunduppgifter för att fördelningen av samtyckena ska lyckas.

Ytterligare information:

Björn Stenmark, chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309
MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande till huvudanvändare 8/2018, 14.5.2018. Meddelanden till aktörer på webben.

.