Tillsammans mot METSO-programmets mål – fler skogsproffs behövs i beredningen av miljöstödsansökningarna | Skogscentralen

Tillsammans mot METSO-programmets mål – fler skogsproffs behövs i beredningen av miljöstödsansökningarna

METSO-programmet som uppmuntrar till frivilligt skydd av skog är inne på sitt tionde verksamhetsår. Det frivilliga skyddet intresserar markägarna, bra objekt finns det gott om och i år har 4,5 miljoner euro reserverats i form av medel för skyddsavtalen. Finlands skogscentral utbildar i början av året skogsbranschens aktörer i beredningen av miljöstödsansökningar.

Den ökande användningen av virke utgör en utmaning för naturvården i ekonomiskogarna och bevarandet av värdefulla naturobjekt. Ett miljöstödsavtal är ett bra sätt att trygga att naturobjekten består. Markägare behöver ändå ofta hjälp av skogsproffs för att söka stödet.

Skogsbranschens aktörer har främjat METSO-programmet genom att berätta om möjligheterna till frivilligt skydd och genom att beakta värdefulla naturobjekt i avverkningar och skogsvårdsarbeten. Naturobjekt har förmedlats till permanent skydd och en del av aktörerna har också berett miljöstödsansökningar.

METSO-medlen har ökat med två miljoner euro från i fjol och det betyder att fler skogsproffs behövs i beredningen av miljöstödsansökningar. Beredningen kan göras i samband med planeringen av andra åtgärder på skogsfastigheten och skogsdata i MinSkog.fi kan utnyttjas för ändamålet.

Aktörer kan söka ersättning för beredningen av ansökningarna, högst 20 procent av ersättningen som enligt avtalet betalas åt markägaren. Skogscentralen erbjuder aktörer utbildning och expertstöd i valet av objekt och de uträkningar som behövs.

Utbildning i beredning av miljöstödsansökningar

Skogscentralen ordnar under början av året ett riksomfattande webinarium på finska i två delar där skogsbranschens aktörer får utbildning i beredningen av miljöstöd.

Tisdag 13.2.2018 kl. 9–11 DEL I De särskilt viktiga livsmiljöerna enligt skogslagens 10 § och METSO-programmets livsmiljöer samt miljöstödets urvalskriterier.

Fredag 16.2.2018 kl. 9–11 DEL II Noggrannare anvisningar kring tolkningen av de finansierade objekten och uppgörandet av miljöstödsansökningar; miljöstödsblankett och -kalkyl samt utnyttjandet av MinSkog.fi.

Finlands skogscentrals chef för finansiering och granskning Jarkko Partanen och ledande expert på naturvård Riitta Raatikainen utbildar. Anmäl dig via Skogscentralens webbsida senast 8.2.2018.

Bekanta dig med material som har med miljöstöd att göra på Finlands skogscentrals webbsida .

Mer information:
Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi.

 

.