Tilläggstid kan sökas för Kemera-skogsvård på grund av coronaviruset | Skogscentralen

Tilläggstid kan sökas för Kemera-skogsvård på grund av coronaviruset

Finlands skogscentral kan undantagsvis bevilja tilläggstid för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som det har sökts Kemera-stöd för. Tilläggstid för verkställande av de här skogsvårdsarbetena beviljas om arbetet riskerar att fördröjas på grund av de exceptionella förhållandena som coronaepidemin orsakar. Man kan ansöka om förlängd tidsfrist hos Skogscentralen från och med 4.5.2020.

Finlands skogscentral kan bevilja högst ett år tilläggstid för Kemera-arbeten med tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog om coronavirusepidemin orsakar hinder för verkställandet. Man kan söka tilläggstid med en fritt formulerad ansökan till Skogscentralen. I ansökan ska framgå det godkända projektets projektnummer, till exempel 11-2019-1234, hur mycket tilläggstid man ansöker om, vilket kan vara högst ett år, och motiveringarna till att man behöver mer tid. Av motiveringarna ska det framgå på vilket sätt coronaepidemin har förhindrat verkställandet av arbetet inom den tidsfrist som ursprungligen godkänts. 

Tilläggstid kan sökas för inlämningen av anmälan om verkställande under hela den tidsfrist som ursprungligen getts för projektet. Tilläggstid beviljas inte för andra orsaker än de som beror på coronasituationen. 

Ansökningarna om tilläggstid skickas per e-post till adressen kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi. E-posten eller brevposten ska rubriceras ”Tilläggstid för vård av ungskog”. Mer information om rubricering av e-post och adresserna till Skogscentralens kontor hittar du på Skogscentralens webbplats.

Temporära förfaranden gäller till årets slut 

Vanligtvis ska Kemera-projekt för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog verkställas inom en tidsfrist på tolv månader, men coronaepidemin kan orsaka fördröjningar som gör att man inte hinner utföra arbetet inom den tiden. Därför har det stiftats en lag om temporära förfaranden som gör det möjligt att ansöka om mer tid för Kemera-stödda skogsvårdsarbeten. Lagen trädde i kraft 4.5.2020 och gäller till slutet av år 2020. 

- Man kan få tilläggstid också om coronaviruset har orsakat fördröjningar i arbetet redan innan lagen trädde i kraft. På så sätt behandlas stödmottagarna jämlikt i den här överraskande och exceptionella situationen, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral. 

Tilläggsuppgifter:  

Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.