Tilläggsfinanisering för Kemera-arbeten endast i undantagsfall | Skogscentralen

Tilläggsfinanisering för Kemera-arbeten endast i undantagsfall

Skogsägare och aktörer som ansöker om Kemera-stöd för att bygga skogsvägar, vårda torvmarksskog eller utföra vitaliseringsgödsling ska i förväg lägga fram en uppskattning av kostnaderna för Skogscentralen. I vissa situationer händer det att kostnadskalkylen överskrids. Kemera-stöd för tilläggskostnaderna beviljas endast i undantagsfall.

Ibland kan kostnaderna för skogsarbetena bli högre än planerat. I beslutet om Kemera-stöd beaktar Skogscentralen tilläggskostnader för projekt som gäller vitaliseringsgödsling, vård av torvmarksskog och skogsvägsbyggen upp till högst 10 procent av kostnadskalkylen för den godkända ansökan om Kemera-stöd. Tilläggskostnaderna ska motiveras omsorgsfullt i anmälan om verkställande som skogsägaren och aktörerna lämnar in till Skogscentralen efter slutfört arbete. Att den allmänna kostnadsnivån stiger är inte en tillräcklig grund för överskridning av budgeten.

Om kostnaderna för skogsarbetena eller arbetsmaterialet ökar med över 10 procent jämfört med det kalkylerade, ska skogsägaren eller aktören göra en ansökan om tilläggsfinansiering till Kemera-stödet. Denna ansökan ska göras innan skogsarbetet inleds, och arbetet får påbörjas först efter beslutet om godkännande.

- Tilläggsfinansiering beviljas endast i undantagsfall. Tilläggsfinansiering kan fås till exempel om omständigheterna förändras betydligt och detta inte kunnat förutses, preciserar Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

För de projekt för skogsodling, vitaliseringsgödsling, iståndsättningsdikning och skogsvägar som godkänts medan den gamla Kemera-lagen var i kraft, dvs. före 1.6.2015, beviljas ingen tilläggsfinansiering, och smärre överskridning av kostnadskalkylen tas inte heller i beaktande i stödbeslutet.

Förlängning för arbetets utförande endast av välgrundad anledning

För Kemera-stödda vitaliserings-, torvskogs- och skogsvägsprojekt kan en förlängning på högst två år beviljas en gång. Skogsägare och aktörer kan anhålla om en förlängning hos Skogscentralen till exempel om väderförhållandena förändras eller arbetsbördan ökar till följd av myndighetsbeslut eller nya lagbestämmelser. 

För vård av torvmarksskog beviljas ingen tilläggstid om markägaren inte har avlägsnat träd från dikeslinjerna enligt överenskommelse. Det finns också andra begränsningar. För projekt som godkänts under den gamla Kemera-lagens tid kan förlängning beviljas högst till 31.12.2018. Den totala genomförandetiden kan emellertid vara högst åtta år.

För tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som genomförs med Kemera-stöd är det inte möjligt att få mer tid.

Stöd för vård av ungskog har sökts flitigt

Ansökan om Kemera-stöd för vård av ungskog öppnades 20.4.2017. Därefter har Skogscentralen tagit emot ungefär 1 000 ansökningar varje vecka. Under den första månaden uppgick värdet av ansökningarna om Kemera-stöd för vård av ungskog till ca 19 miljoner euro.

Skogscentralen rekommenderar att stödansökningarna lämnas in via tjänsten MinSkog.fi. En skogsägare kan själv göra en elektronisk ansökan i tjänsten eller samtycka till att en aktör får tillgång till fastighetsuppgifterna och fullmakt att hantera Kemera-ärenden för skogsägarens räkning. Hittills har ca 75 procent av ansökningarna lämnats in elektroniskt.

- Det lönar sig att göra ansökningarna allteftersom arbeten håller på att inledas i målområdena.  Arbetena kan påbörjas genast efter att ansökan har skickats in. Fullmakten att bevilja stöd borde räcka bra till för de ansökningar som kommer in i år, bedömer Niskanen.

Mer information:
Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.