Stubbehandlingsperioden började - nya metoder för egenkontrollen | Skogscentralen

Stubbehandlingsperioden började - nya metoder för egenkontrollen

Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet har i samarbete med skogsbrukets aktörer utvecklat nya metoder för egenkontroll vid bekämpning av rottickan. Metoderna som bygger på elektronisk dataöverföring beskrivs i den nya instruktionen för egenkontroll. .

Det är viktigt att följa upp stubbehandlingens kvalitet eftersom bekämpningsmedlets täckning på stubben direkt inverkar på bekämpningens effekt. Vi har nu utvecklat nya metoder som alternativ till okulär bedömning och dokumentation på pappersblankett.  Man fotograferar stubbarna som behandlats med bekämpningsmedlet med en smarttelefon och bilderna analyseras med en app som utnyttjar artificiell syn. Metoden är snabb och den ger ett objektivt och exakt resultat på hur bekämpningsmedlet  täcker stubbytan. 

Med den elektroniska dataöverföringen kan täckningsresultatet tillsammans med de övriga uppgifterna för stämplingsposten överföras från avverkningsmaskinen till aktörens system. Rapporteringen till olika parter går då smidigt.  

Lagen förutsätter bekämpning av rottickan

Lagen om bekämpning av skogsskador (228/2016 § 8a) stadgar att bekämpningen av rotticka är obligatorisk vid alla avverkningar i barrträdsdominerade bestånd på mineralmark och i grandominerade bestånd på torvmark. Bekämpningen ska göras i de södra och mellersta delarna av landet från den 1 maj till slutet av november. 

På våren kan stubbehandling vara nödvändigt redan före den lagstadgade tidpunkten. Det är befogat att inleda bekämpningen när dygnets medeltemperatur permanent har stigit över +5 grader, det vill säga när den termiska växtperioden har börjat. 

På hösten ska man fortsätta behandlingen ända tills köldperioden börjar. Enligt forskningsrönen ska stubbehandlingen göras också vid avverkningar i tallbestånd på torvmark, trots att lagen inte ännu förutsätter det.  

Instruktionen för egenkontroll i stubbehandlingen finns på Skogscentralens webbsida.

Mer om kvalitetsuppföljningen och mät- och datainsamlingsappar

 
Mer information ger:

Pekka Kuitunen
expert på skogsvård, projektchef
Finlands skogscentral 
pekka.kuitunen@metsakeskus.fi
tfn 050 434 488

.