Stora regionala variationer i plantskogsvården | Skogscentralen

Stora regionala variationer i plantskogsvården

Nivån på skogsägarnas plantskogsvård varierar på olika håll i landet. Skogsråden har satt upp regionala mål för de olika landskapen vad gäller arealen på Kemera-stödd plantskogsvård. Bäst nåddes målen i fjol i Tavastland. Minst tidig vård av plantbestånd utfördes i Lappland, Nyland och Österbotten.

I fjol utförde privata skogsägare Kemera-stödd tidig vård av plantbestånd på totalt 42 073 hektar. Arbetsmängden motsvarar drygt hälften av det totala mål på 75 570 hektar som skogsråden satt upp för landskapen.

Mest användes röjsågen i Tavastland där 98 procent av den hektarmängd som var målet röjdes. Minst tidig vård av plantbestånd utfördes med Kemera-stöd i Lappland, Nyland och Österbotten. Här röjdes mindre än en tredjedel av den areal som var målet. Uppgifterna bygger på Skogscentralens statistik.

Plantskogsvård tryggar skogsinvesteringen

I östra och sydöstra Finland har man sedan länge självständigt skött plantskogen. I de här områdena söktes också mest Kemera-stöd för plantskogsvård i fjol.

  • I västra och norra Finland är läget oroande. Skogsägare borde hitta mer tid och bli mer aktiva i att sköta plantskogen, annars drunknar plantorna i slyet. Det kostar kring 1 000 – 1 400 euro per hektar att grunda ett plantbestånd. Den tidiga vården är en grundförutsättning för att trygga investeringen, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

I Finland anläggs över 100 000 hektar nya plantbestånd årligen. Den tidiga plantskogsvården borde genomföras i varje plantbestånd cirka fem år efter planteringen. Om förnyelsen är naturlig kan arbetet vänta några år till.

Tidig vård av plantbestånd minskar den konkurrens som trädplantorna utsätts för av andra växter. Trädplantorna växer snabbare och risken för skador minskar. Slyröjning, kompletteringsplantering och gräsbekämpning är arbeten som skogsägare bra kan göra själva.

Stöd för tidig vård av plantbestånd infördes i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, Kemera-lagen, 2015. År 2016 var det första året då stödet delades ut under ett helt år. Samma arbete utförs i plantskogarna också utan stöd.

Mer information om hur de landskapsvisa målen för plantskogsvården verkställts

Mer information:
Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.