Snart ska virket vara bortkört – kom ihåg lagens krav och anmälan om egenkontroll | Skogscentralen

Snart ska virket vara bortkört – kom ihåg lagens krav och anmälan om egenkontroll

Skogsägare och aktörer i skogsbranschen måste se till att barrträdsvirke med bark transporteras bort från avverkningsplatserna och vägkanterna inom de tidsfrister som fastställs i skogsskadelagen. Genom att transportera bort virket i tid kan man hindra skadeinsekter från att sprida sig. Om man inte har möjlighet att följa lagens krav måste man meddela Skogscentralen med en anmälan om egenkontroll.

Enligt skogsskadelagen måste barrträd med en diameter på över 10 centimeter transporteras bort från skogen och vägkanterna inom vissa utsatta tider i olika delar av landet i juli-augusti.

Granar måste transporteras bort från skogen till den del som överskrider 10 kubikmeter per hektar och tallar till den del som överskrider 20 kubik per hektar. Också i de områden där skogen skadats av stormarna eller upplegan måste man se till att de skadade och fallna träden körs bort inom utsatt tid.

Mer information om kraven och tiderna för när virket ska vara bortfört finns på Finlands skogscentrals webbplats.

Anmälan om egenkontroll till Skogscentralen

Den som äger virket eller den som innehar avverkningsrätten ska utan dröjsmål med en anmälan om egenkontroll meddela Skogscentralen om situationen eller omständigheterna som gör att man inte kan följa kraven i 3-6 § i skogslagen.

Anmälan om egenkontroll skickas per e-post till adressen registrator(at)skogscentralen.fi.

I anmälan ska man förklara vad det är som kan hindra en från att följa skogsskadelagen. Det kan till exempel vara fråga om ett oöverkomligt hinder eller exceptionella förhållanden. Markägaren kan också hänvisa till orimligt höga kostnader.

Om det inte är möjligt att transportera bort virket kan man vidta alternativa åtgärder för att förhindra spridning av skador, till exempel bevattna, täcka in eller barka virket. Om inte heller någon av de alternativa åtgärderna kan vidtas måste man redogöra för orsakerna i en anmälan om egenkontroll.

Blanketten för anmälan om egenkontroll finns på Skogscentralens webbplats.

Mer information om egenkontroll finns på Skogscentralens webbplats.

Bekämpa rottickan genom stubbehandling

Skogsägaren och den som innehar avverkningsrätten ska bekämpa rottickan. Det görs vid beståndsvårdande avverkning och slutavverkning på mineraljord och torvmark. Man bekämpar rottickan genom att behandla barrträdsstubbarna med godkänt växtskyddsmedel. Bekämpningsskyldigheten gäller i hela landet den 1 maj-30 november.

Professionella aktörer måste enligt skogsskadelagen veta sina skyldigheter när det gäller att bekämpa rottickan och övervaka att bekämpningen genomförs. Den som sprider bekämpningsmedlet måste ha växtskyddsexamen.

Mer information om bestämmelserna om bekämpning av rotticka finns på Skogscentralens webbplats.
 

Mer information:
Yrjö Niskanen
beredskapschef
Finlands skogscentral
tfn 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.