Skogsvägar ska byggas omsorgsfullt och servas regelbundet | Skogscentralen

Skogsvägar ska byggas omsorgsfullt och servas regelbundet

Finlands skogscentral granskar varje år skogsvägar som byggts eller grundförbättrats med statligt Kemera-stöd. Ofta är vändplatserna på nya och grundförbättrade skogsvägar för små, och det förekommer brister i grusningen. Underhållet av vägar som byggts eller grundförbättrats tidigare har skötts ganska bra.

En skogsväg bör byggas och skötas så att den kan användas året om och tål tunga fordom då det inte är tjällossning.

Vid mitten av november hade Finlands skogscentral granskat 48 nya eller grundförbättrade skogsvägar i olika delar av landet. Granskarna upptäckte brister speciellt i vändplatsernas dimensioner. Vändplatserna är ofta för smala och fyller inte kvalitetskriterierna och finansieringsvillkoren för Kemera-stöd. Dessutom hade vägarna inte alltid grusats tillräckligt.

Gruset ska spridas på minst 3,6 meters bredd på hela vägen. På en del av de granskade vägarna var det inte möjligt eftersom väggrunden var för smal. När man bygger en ny skogsväg bör man se till att grunden blir tillräckligt bred med tanke på jordarten.

Mätning av bärkraften hjälper i planeringen

Genom att mäta vägarnas bärighet hittar man skogsvägarnas svagaste punkter. Bärighetsmätningarna på de granskade vägarna avslöjade brister i planeringen av vägarbetet. I synnerhet på skogsvägar som planerats på finkornig momark och torvmark var överbyggnaden ofta otillräcklig.

- Tunga maskiner kräver att vägen bär överallt. Det lönar sig att utnyttja resultaten av bärighetsmätningen när man planerar grundförbättringsarbeten, säger Mika Nousiainen, ledande expert på skogsvägar vid Finlands skogscentral.

Glöm inte att underhålla vägen 

Skogscentralen granskar också ett slumpmässigt sampel skogsvägar åtta år efter att de byggdes eller grundförbättrades. I år granskades 102 skogsvägar som blev färdiga eller där grundförbättringen blev färdig huvudsakligen år 2012.  

- I granskningarna framträder år efter år två ogjorda underhållsarbeten. Den årliga sladdningen glöms alltför ofta bort, och gräs och sly slås inte i tid. Om man bara kom ihåg att utföra de här två arbetena så skulle skogsvägarna vara i gott skick, säger Ari Nikkola, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Att bygga eller grundförbättra en skogsväg kräver stora ekonomiska insatser av vägdelägarna, och de insatserna bör inte tillintetgöras genom dåligt vägunderhåll. Skogscentralen beviljar statligt Kemera-stöd för byggande och grundlig förbättring av skogsvägar. Stödet täcker 30-60 procent av kostnaderna för arbetet. I år hade det fram till slutet av oktober byggts ungefär 30 kilometer och grundförbättrats  cirka 400 kilometer skogsväg med hjälp av Kemera-stöd. 

Mer information om Kamera-stödet för skogsvägar sinns på Skogscentralens webbplats.

Granskningar av byggande och grundförbättringar av skogsväg och av underhåll av skogsvägar 2020.   

Mer information ger:  

Mika Nousiainen
ledande expert på skogsvägar
Finlands skogscentral
tfn 050 372 6641
mika.nousiainen(at)metsakeskus.fi  

Ari Nikkola
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 0400 626 492
ari.nikkola(at)metsakeskus.fi

.