Skogsförnyelsen av fortsatt bra kvalitet | Skogscentralen

Skogsförnyelsen av fortsatt bra kvalitet

Finlands skogscentral genomförde i somras en omfattande granskning av skogsförnyelsekvaliteten i likåldrig skog. Plantbeståndet granskades på områden där slutavverkningen hade gjorts ungefär tre år tidigare. Skogsförnyelsen hade verkställts bra på ungefär 75 procent av objekten.

Skogslagen kräver att nödvändiga arbeten för att skapa ett nytt plantbestånd ska göras inom tre år efter slutavverkningen. Skogscentralen övervakar och granskar att arbetena har gjorts inom den utsatta tiden. Samtidigt samlar vi in information om kvaliteten på de verkställda åtgärderna och den växande plantskogen.

Skogscentralen granskade i år skogsförnyelsen på cirka 1 700 objekt på olika håll i landet. Till granskningarna valdes områden där anmälan om slutavverkning hade lämnats in år 2016.

Skogen hade förnyats bra på cirka 75 procent av alla granskade objekt. Jämförs landskapen så hade förnyelsen gjorts bäst i Päijänne-Tavastland, Mellersta Finland och Södra Savolax. Sämst var resultaten i Mellersta Österbotten, Södra Karelen och Egentliga Finland.

I granskningarna användes en tregradig skala för att bedöma kvaliteten på förnyelsen: god, att anmärka på och felaktigt. Som goda bedömdes de objekt där antalet utvecklingsdugliga plantor motsvarade skogsvårdsrekommendationerna.

- I naturlig förnyelse var också en tillräcklig mängd fröträd och korrekt markberedning förutsättningar för att förnyelsearbetet skulle bedömas som bra. Anmärkning fick de objekt där plantmängden avvek från rekommendationerna eller där man noterade brister i naturhänsynen eller vattenvården, berättar Mikko Korhonen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Naturlig förnyelse lyckas mer sällan

Ett plantbestånd kan också förnyas naturligt, det vill säga så att fröträd och omkringliggande bestånd fäller frön till marken. Skogscentralens granskningar visar att resultaten av naturlig förnyelse i likåldriga bestånd är betydligt sämre än vid odling. Speciellt dåliga är resultaten då gran och björk ska förnyas naturligt.

- På många objekt med naturlig förnyelse är plantmängden mindre än vad skogslagen kräver. Granskningsresultatens tillförlitlighet påverkas delvis av att granskningarna var så få, men resultaten motsvarar ändå i hög grad tidigare gransknings- och forskningsresultat för naturlig förnyelse av gran och björk, säger Mikko Korhonen.

Granens naturliga förnyelse lyckas med större sannolikhet om jordmånen är av rätt typ och nya plantor har uppkommit redan före avverkningen. Speciellt bra fröår har granen med ungefär 10 års mellanrum. Vårtbjörk kan man försöka förnya naturligt på medelgrov jord i sluttningar. Björkar producerar bra med frön nästan varje år.

- Naturlig förnyelse kan lyckas bra, bara man planerar avverkningen enligt de goda fröåren och fäster uppmärksamhet vid avverkningsområdets ståndort. Risken för att misslyckas är speciellt stor på bördig mark om man inte sköter markberedningen och slybekämpningen, säger Korhonen.

Mer information om resultaten av förnyelsegranskningarna år 2019 finns på Skogscentralens webbsida.

Mer information:
Mikko Korhonen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 040 352 3090
mikko.korhonen(at)skogscentralen.fi

Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 406 89 87
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.