Satsningar på skogsvården behövs i hela landet | Skogscentralen

Satsningar på skogsvården behövs i hela landet

Virkesreserven och tillväxten i de finländska skogarna är större än någonsin, men skogsvårdsarbete förblir ogjort. Finlands skogscentrals statistik visar att mängden ogjord skogsvård har ökat speciellt i plantskogar och i ungskogar.

Användningen av inhemskt råvirke har ökat till 70 miljoner kubikmeter och skogsindustrins nya investeringar ökar fortsättningsvis behovet av virke under de närmaste åren. Skogens tillväxt och hälsa har i årtionden upprätthållits med god skogsvård. Skogsnaturens mångfald garanteras i ekonomiskogar med naturvårdsmetoder.

Uppföljningsdata från Skogscentralens regionala skogsprogram visar att de ogjorda skogsvårdsarbetena har ökat oroväckande snabbt under de senaste åren. Speciellt stort behov av skogsvård finns det i ungskogarna.

Under de senaste åren har i genomsnitt 160 000 hektar plantskogar vårdats i hela landet årligen. De regionala skogsprogrammen visar att vårdbehovet är kring 270 000 hektar, om plantskogarna ska vara lönsamma. Mest ogjort arbete finns det i Norra Savolax och Norra Österbotten, där strax under hälften av arbetet har utförts. Närmast det regionala skogsprogrammets mål har man kommit i sydvästra Finland och Södra Savolax.

- Ogjord plantskogsvård minskar möjligheterna i användningen av skogen och bindningen av kol i det långa loppet. Skogsägaren förlorar minst 80 miljoner euro i framtida avverkningsintäkter årligen. Per hektar betyder det 300–400 euro, säger Eljas Heikkinen, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Förstagallringarna som ger massaved har under de senaste åren hamnat kring 100 000 hektar från skogsprogrammens helhetsmål. Också förnyelsemogna skogar har länge avverkats i måttlig takt.

Gödsling förbättrar beståndets tillväxt, skogsbilvägarnas iståndsättningsskuld växer

Skogsgödslingen har minskat till en sjättedel från de bästa åren. Nuförtiden gödslas bara kring 40 000 hektar skog årligen, visar uppföljningen av de regionala skogsprogrammen. Med gödsling av torvmarksskog och mineraljord kunde man förbättra näringsbalansen i marken och öka beståndets tillväxt. Just nu utnyttjas över en miljon hektar skogsdikad torvmark inte i full skala på grund av näringsbrist.

- Om 230 000 hektar skulle gödslas årligen skulle vi få en ökad årlig tillväxt på 3,5 miljoner kubikmeter. Det skulle nästan motsvara Äänekoskis bioekonomifabriks årliga virkesbehov, säger Heikkinen.

Det inhemska skogsbruket bygger på ett heltäckande skogsbilvägsnät med vilket virke i hela landet kan transporteras till anläggningar och sågar. Under de senaste åren har skogsbilvägar byggts och reparerats så lite att det hotar att i framtiden drabba den fungerande virkestransporten. År 2016 byggdes eller grundförbättrades 550 kilometer skogsbilväg med statligt stöd, vilket var bara en fjärdedel av skogsprogrammens totala mål.

- Nu är det hög tid att reagera och satsa på skogsbruket, så att vi kan utnyttja den goda tillväxten i skogen också i framtiden. Skogsägare bör i avgiftsfria MinSkog.fi se över vad som behöver göras i den egna skogen. Via tjänsten får du också kontakt med aktörer som utför skogsvårdsarbete, säger Heikkinen.

De regionala skogsprogrammens statistik finns på Skogscentralens webbplats. Skogscentralen följer också upp naturvården i privatägda skogar och kvaliteten på den. Den färskaste statistiken kring det här publiceras i slutet av året.

Mer information:
Eljas Heikkinen
expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 040 079 6354
eljas.heikkinen(at)skogscentralen.fi

.