Satellituppföljning hjälper i övervakningen av skogslagen | Skogscentralen

Satellituppföljning hjälper i övervakningen av skogslagen

Finlands skogscentral deltar i ett projekt för uppföljning av avverkning av skog med hjälp av satelliter. Skogscentralen har jämfört satellitbilder med anmälningar om användning av skog och granskat skillnader mellan dem i terrängen. Piloten visar lovande resultat. Med hjälp av satellitbilderna kan vi förbättra övervakningen av skogslagen och rikta in fältgranskningar på de objekt där de har störst effekt.

Skogscentralen fick i början av sommaren de första satellitbilderna tagna av avverkningar som har genomförts mellan hösten 2015 och hösten 2016. Bilderna visar att anmälan om användning av skog inte har lämnats in för alla avverkningsobjekt. När skillnaderna mellan satellitbilderna och inlämnade anmälningar om användning av skog granskades i terrängen hittades färre försummelser än väntat.

Satellitbilderna är från fyra pilotområden i Libelits, Etseri, Parikkala-Nyslott-trakten och Nyland där det har genomförts avverkningar under de föregående åren. Skogscentralens granskningar visar att anmälningar om användning av skog inte har levererats för 73 beståndsfigurer med en total areal på 122 hektar. Från de ytor som satelliten har tagit bilder av kommer det årligen in 21 000 anmälningar om användning av skog för 27 000 hektar. I kring 0,3 procent av de här har försummelser konstaterats.

Försummelserna verkar inte vara uppsåtliga. Bara på ett objekt misstänks att anmälan med avsikt har lämnats ogjord.

- Bakom de andra försummelserna verkar det ligga mänskliga och datatekniska fel. Saken har nu lyfts fram och skogsföretagen har också utnyttjat pilotens resultat i sitt eget kvalitetsarbete samt förtydligat sina anvisningar, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Metoden stöder övervakningen av skogslagen

Satellitövervakningsmetoden som Skogscentralen testar bidrar till transparensen i samband med avverkning av skog och är samtidigt ett bra verktyg för övervakning av skogslagen. Jämförande satellitbilder visar den skillnad som avverkningarna orsakar i skogen. Bilderna ger information med vilken Skogscentralen kan rikta in fältgranskningarna rätt på de objekt där de har störst betydelse.

- Övervakningen kan riktas in allt mer på övervakning av åtgärder i skogen och deras kvalitet. Också mångfalden och bevarandet av naturvärden på avverkningsytor kan bättre följas upp i framtiden. Effektiv lagövervakning gynnar hela skogsbranschen, säger Hostikka.

Satellitövervakningen kommer att utvecklas under nästa år och avsikten är att den tas i bruk i hela landet år 2019. Skogscentralen testar metoden inom ramarna för regeringens spetsprojekt Skogsdata och elektroniska tjänster, som också VTT, Satellio, Luke och Syke deltar i.

Mer information:
Anna Rakemaa
skogsdirektör
Finlands skogscentral
tfn 040 352 9080
anna.rakemaa(at)skogscentralen.fi

Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 406 8987
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.